3. stupeň VŠ vzdelávania v ŠP Fyzioterapia

Študijný program Fyzioterapia, 3. stupeň VŠ vzdelávania denná forma štúdia

(kód programu 184493)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 8

Študijný program Fyzioterapia, 3. stupeň VŠ vzdelávania externá forma štúdia

(kód programu 184494)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Udeľovaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 8