2017 1/2

ROVENSKÝ, J. - PAYER, J. - KILLINGER, Z. - ŠVANCÁROVÁ, Ľ. - MARKO, D.

Klinické a laboratórne prejavy paraneoplastických reumatických syndrómov

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 9-28. ISSN 1338-161X

BOLDIŠOVÁ, O. - BLAHUNKA, R.

Základné pojmy balneológie a balneoterapie

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 29-33. ISSN 1338-161X

ATTLOVÁ, I. - ATTL, K.

Aktuální stav diskriminace v pracovní inzerci okresu České Budějovice s přesahy do zdravotní a sociální problematiky

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 34-50. ISSN 1338-161X

NOGOVÁ, I. - HOLAŇOVÁ, R.

Intenzivní neurorehabilitace u dětí s DMO a její efekt

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 51-60. ISSN 1338-161X

KIMMER, D. - KOVÁŘOVÁ, M. - BÁRTLOVÁ, S.

Frequency of meal consumption in adolescents in selected European countries

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 61-71. ISSN 1338-161X

CHUDÁ, D.

Ovplyvnenie metabolického syndrómu kinezioterapiou a fyzikálnou terapiou v kúpeľnom zariadení

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 72-82. ISSN 1338-161X

HROMADA, V.

Súbeh zmluvnej pokuty a úroku z omeškania

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 83-88. ISSN 1338-161X

BLAHÚTOVÁ, T.

Socializácia a médiá

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 89-100. ISSN 1338-161X

HROMADA, V.

Trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby v zdravotníctve

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 101-105. ISSN 1338-161X

ZAMBOJOVÁ, I. - ŠIMONOVÁ, M. - ĎURINOVÁ, E. - VAREČKOVÁ, Ľ.

Fyzioterapia v súvislostiach

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 106-110. ISSN 1338-161X

PANČÍKOVÁ, M. - KRUŽLICOVÁ, D. - ROVENSKÝ, J.

Klinická a laboratórna syndromológia pri reumatoidnej artritíde

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 111-124. ISSN 1338-161X

BOČÁKOVÁ, O. - KUBÍČKOVÁ, D.

Konferencie ako dimenzie realizácie akademickej obce

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 125-133. ISSN 1338-161X

ADAMKOVIČOVÁ, B.

Recenzný posudok

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 134-139. ISSN 1338-161X

HABÁNIK, T.

Recenzný posudok

SJHS, 2017, roč. 8, č. 1, s. 140-145. ISSN 1338-161X

MATIŠÁKOVÁ, I. - HLADEKOVÁ, J.

Úloha sestry v prevencii nozokomiálnych nákaz u geriatrických pacientov

SJHS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 2-13. ISSN 1338-161X

ROVENSKÝ, J. - SEDLÁČKOVÁ, M.

Relabujúca polychondritída

SJHS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 14-27. ISSN 1338-161X

KIMMER, D. - BÁRTLOVÁ, S.

Edukace adolescentů v oblasti stravování - komparativní analýza

SJHS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 28-41. ISSN 1338-161X

KRÓLOVÁ, V. - BALOU, I. - VELEMÍNSKÝ, M. st. - VELEMÍNSKÝ, M. ml.

Kyberšikana u školních dětí v okrese České Budějovice

SJHS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 42-63. ISSN 1338-161X

ZEMKOVÁ, E. - HAMAR, D. - KEINBACHER, T. - EBENBICHLER, G.

Assessment of core stability and strength: From theory to practical applications

SJHS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 64-81. ISSN 1338-161X

SUPPLEMENTUM - PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ DNI

Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

SJHS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 83-128. ISSN 1338-161X