Akreditované študijné programy

Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave so sídlom FZV v Piešťanoch v ŠO Zdravotnícke vedy poskytuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:   

V akreditovanom študijnom programe Fyzioterapia:

  • bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia
  • magisterské štúdium - II. stupeň vysokoškolského štúdia
  • doktorandské štúdium – III. stupeň vysokoškolského štúdia
  • rigorózne konanie

V akreditovanom študijnom programe Rádiologická technika:

  • bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského štúdia

Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave so sídlom FZV v Piešťanoch okrem prvého stupňa, druhého stupňa a rigorózneho konania v ŠO Zdravotnícke vedy poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, v sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.     

Akreditované špecializačné študijné programy  študijného odboru Zdravotnícke vedy v študijnom programe Fyzioterapia  :

  • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health "MPH"
  • fyzioterapia v športe a telovýchove
  • špecializačné štúdium Ergoterapia

Informácie  týkajúce sa uplatnenia, podmienok a termínov prijímacieho konania pre všetky akreditované študijné programy sú zverejnené v časti Uchádzači.