2. stupeň VŠ vzdelávania v ŠP Fyzioterapia

Študijný program Fyzioterapia, 2. stupeň VŠ vzdelávania denná forma štúdia 

(kód programu 184399)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Udeľovaný titul: magister (Mgr.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 7

Študijný program Fyzioterapia, 2. stupeň VŠ vzdelávania externá forma štúdia 

(kód programu 184400)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Udeľovaný titul: magister (Mgr.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 7