Kolégium dekana

Kolégium dekana je širším stálym poradným orgánom dekana. Predsedom kolégia dekana je dekan fakulty. Jeho členmi sú predseda AS FZV, tajomník, prodekani, vedúci katedier a vedúci pedagógovia pre praktickú výučbu.

Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, univ. doc.
poverený dekan 
033/ 55 65 721
juraj.stofko(zav.)ucm.sk

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD,.
predseda Akademického senátu
033/ 5565 734
jaroslav.kresanekjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

PhDr. Martina Bleščáková, PhD.
štatutárny zástupca dekana 
prodekanka pre kvalitu
033/ 5565 735
Hajdóczyho 1, Trnava, miestnosť č. 512
konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
martina.blescakova(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy
(erasmus)
033/55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 8.15-9.45
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: jana.koisova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Stanová
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
(bakalárske štúdium, magisterské štúdium, rigorózne konanie)  
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
033/ 55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom 
jana.stanova(zav.)ucm.sk

PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH, univ. doc.
prodekanka pre vedu a rozvoj a doktorandské štúdium
033/55 65 734 
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
nina.sladekova(zav.)ucm.sk

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., univ. prof.
vedúca Katedry klinických disciplín 
033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
zuzana.popracova(zav.)ucm.sk

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
vedúca Katedry rádiológie (poverená vedením)
konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.slobodnikova(zav.)ucm.sk

PhDr. Eva Ďurinová
vedúca Katedry fyzioterapie (poverená vedením)
eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
vedúca Katedry odbornej prípravy (poverená vedením)
katarina.vulganovajohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika
online konzultačné hodiny : pondelok a streda od 15.00 do 15.45 po rezervovaní si termínu prostredníctvom emailu: sona.liptakova(zav.)ucm.sk
konzultácie prostredníctvom emailu: sona.liptakova(zav.)ucm.sk