Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 
Kolégium dekana

Kolégium dekana je širším stálym poradným orgánom dekana. Predsedom kolégia dekana je dekan fakulty. Jeho členmi sú predseda AS FZV, tajomník, prodekani, vedúci katedier a vedúci pedagógovia pre praktickú výučbu.

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
dekan FZV
033/ 55 65 721
ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH.
predsedníčka AS FZV
vedúca Katedry odbornej prípravy
033/ 5565 734
konzultačné hodiny budú prebiehať každý utorok 14.30 – 16.00 prostredníctvom platformy Google Meet https://meet.google.com/ojw-mets-dbj
rezervácia termínu prostredníctvom e-mailu :monika.labudova(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prodekan pre vedu a rozvoj
033/55 65 734
konzultačné hodiny po elektronickej dohode
stefan.galbavyjohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy
(erasmus)
033/55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 8.15-9.45
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: jana.koisova(zav.)ucm.sk

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
(bakalárske štúdium, magisterské štúdium, rigorózne konanie)  
033/ 55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.
prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium 
(špecializačné štúdium, MPH, PhD. štúdium )
033/55 65 721
online konzultácie (MS Teams) Po. a Str. od 16.00 do 16.45, rezervácia termínu prostredníctvom e-mailu: lenka.janosikova(zav.)ucm.sk
konzultácie prostredníctvom e-mailu: lenka.janosikova(zav.)ucm.sk

 

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
vedúca Katedry klinických disciplín 
033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
zuzana.popracova(zav.)ucm.sk

doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie
online konzultačné hodiny : pondelok a streda od 15.00 do 15.45 po rezervovaní si termínu prostredníctvom emailu: andrej.klepanec(zav.)ucm.sk
konzultácie prostredníctvom emailu: andrej.klepanec(zav.)ucm.sk

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
vedúca Katedry fyzioterapie
02/57290527, 033/5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredy v čase od 9.00 do 10.30 
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : eva.vaska(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Stanová
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.stanova(zav.)ucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika
online konzultačné hodiny : pondelok a streda od 15.00 do 15.45 po rezervovaní si termínu prostredníctvom emailu: sona.liptakova(zav.)ucm.sk
konzultácie prostredníctvom emailu: sona.liptakova(zav.)ucm.sk