Špecializačné štúdium

Prihlášku na špecializačné štúdiá v odboroch Fyzioterapia v športe a telovýchove, MPH-Master of Public Health a Ergoterapia je možné zaslať do 31. júla príslušného akademického roku.