Záverečné skúšky

Štátnu bakalársku (diplomovú) skúšku môže študent absolvovať v riadnom alebo opravnom termíne. Štátnu skúšku možno opakovať dva razy, pričom celková doba od prvého zápisu na štúdium do úspešného vykonania štátnej skúšky nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako dva roky.

Podmienky: úspešne vykonané všetky predmety podľa študijného plánu a hodnotenie  zapísané v systéme AIS., získanie potrebného počtu kreditov k vykonaniu ŠS.

Dôrazne žiadame študentov, aby si skontrolovali osobné údaje v AIS pre správne vystavenie dokladov a to: Meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia.

 Na to, aby študent obdržal posudok k záverečnej práci od školiteľa a oponenta je potrebné, aby študent ihneď po vložení práce do systému AIS elektronicky zaslal svoju prácu školiteľovi a oponentovi.  

A. Štátne bakalárske skúšky študijného odboru Fyzioterapia (46-zdravotnícke vedy)Termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a predmetov štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od 09.08.2021-31.08.2021.

 Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium):

1. Praktická fyzioterapia

2. Bakalárska práca (obhajoba)

3. Ústna skúška z predmetov:

Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii

Balneológia a fyzikálna liečba

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapiaB. Štátne bakalárske skúšky študijného odboru Rádiologická technika (46-zdravotnícke vedy)

Termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a  predmetov štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od 09.08.2021-31.08.2021. 

 Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium):

1. Praktická rádiológia

2. Záverečná bakalárska práca - obhajoba

3. Ústna skúška z predmetov:

Klinická rádiodiagnostika ( pozostáva z otázok z predmetov rádiodiagnostika a rádioterapia)

C. Štátna magisterská skúška študijného odboru Fyzioterapia (46-zdravotnícke vedy)

 Termín obhajoby diplomovej práce a ústnej štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od  09.08.2021-31.08.2021.

Predmety  štátnej  skúšky :

1. Diplomová práca

2. Ústna štátna skúška   Ďalšie informácie o štátnych bakalárskych a magisterských skúškach v akademickom roku 2020/2021

 A. Prihlásenie

Termín: najneskôr do 12.07.2021

Formulár Prihláška na štátnu skúšku (viď nižšie) je potrebné vyplniť a dať podpísať vedúcim záverečnej práce (podpísať prihlášku vedúcim ZP nemusia dávať študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne, t.j. tí, ktorí sa prihlasujú na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky). Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii stačí zaslať spolu s prihláškou na ŠS písomný súhlas školiteľa (prostredníctvom mailovej komunikácie). Vyplnenú prihlášku na ŠS spolu so súhlasom školiteľa posielate poštou, alebo  prineste osobne do podateľne UCM na adresu:

UCM- FZV

Nám. J Herdu 2

917 01 Trnava

Prihlášku na štátnu skúšku zasielajte až po kompletnom uzavretí všetkých hodnotení v AIS-e!   

Študenti ŠP fyzioterapia  v časti "predmety" ich vyplnia v nasledujúcom poradí:

Bakalársky stupeň štúdia:

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé 4-ročné štúdium):

1. Praktická fyzioterapia

2. Bakalárska práca (obhajoba)

3. Ústna skúška z predmetov:

Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii

Balneológia a fyzikálna liečba

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia

 Magisterský stupeň štúdia:

1. Diplomová práca

2. Ústna štátna skúškaŠtudenti ŠP rádiologická technika v časti "predmety" ich vyplnia v nasledujúcom poradí:

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé 4-ročné štúdium ):

1. Praktická rádiológia

2. Záverečná bakalárska práca - obhajoba

3. Ústna skúška z predmetov:

Klinická rádiodiagnostika (pozostáva z predmetov rádiodiagnostika a rádioterapia, z každého si študent vytiahne jednu otázku)

 

Odovzdanie dokumentov: najneskôr do 12.07.2021

Knižnica FZV v Piešťanoch termín: ráno v deň štátnej skúšky

- bakalárska (diplomová) práca na CD nosiči 1x  (označovanie CD nosiča, platné od 29.3.2017 )

- analytický list 1x

Tajomníkovi štátnicovej komisie: v deň štátnej skúšky:

- bakalárska (diplomová) práca – hrebeňová väzba

- protokol originality  (vygenerovaný zo systému AIS)

- licenčné zmluvy 2x2 – t.j. licenčná zmluva pre CRZP 2x a Licenčná zmluva pre vysokú školu 2x – podpísané študentom autor,  (ak vytlačok  jednej zmluvy nie je vytlačený obojstranne-treba ho zopnúť zošívačkou, jedna zmluvy dve strany spolu zopnúť.... nie všetky dohromady)

- posudok školiteľa a oponenta – vložené v práci spolu s kontrolou originality, vygenerované zo systému AIS. Študenti sú povinní prevziať si konzultantský a oponentský posudok k svojej bakalárskej (diplomovej) práci zo systému AIS a pripraviť sa na otázky a pripomienky z posudkov k obhajobe bakalárskej (diplomovej) práce.

 !!! ak sa študentka v priebehu práce vydá, treba uvádzať na licenčné zmluvy, analytický list, CD nosič a bakalársku prácu jednotné priezvisko, t.j. ako vydatá- Zároveň je nutné okmažite emailom kontaktovať študijné oddelenie v prípade zmeny priezviska počas štátnic-  pre správnosť vystavených  dokladov

!!!v prípade, že nebudú všetky dokumenty odovzdané v deň štátnej skúšky tajomníkovi štátnicovej komisie, poprípade nebude mať študent vysporiadané záväzky voči knižnici FZV – nebude môcť absolvovať štátne skúšky v termíne, na ktorý sa prihlásil

 Všetci študenti FZV (registrovaní ale aj neregistrovaní v knižnici FZV) sú povinní prevziať si z knižnice FZV v Piešťanoch potvrdenie o tom, že nemajú žiadne záväzky voči knižnici FZV v Piešťanoch - ráno v deň štátnej skúšky

Bakalársku (Diplomovú) prácu všetci študenti zadajú do systému AIS podľa § 8 z pokynov Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave najneskôr do 30.06.2021.

Manuál na vkladanie školského diela: http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf

Požadované údaje na popis CD

- Popis na CD nesmie byť písaný rukou !!! Popis treba nalepiť na celý povrch CD

- CD priniesť V PAPIEROVOM OBALE.

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Názov Fakulty

Názov katedry

Názov práce

Typ práce /diplomová, bakalárska, rigorózna/

Rok vydania

Meno autora práceB. Praktická skúška

Študijný odbor Fyzioterapia

Priebeh praktickej štátnej skúšky-Bc. stupeň štúdia

 Praktická štátna skúška bakalárskeho stupňa štúdia bude prebiehať v laboratórnych podmienkach, v priestoroch Fakulty zdravotníckych vied. Pri príchode do školy sa študenti prezlečú do bieleho odevu. Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom.

V praktickej časti štátnej skúšky ŠP fyzioterapia si študenti náhodným výberom vylosujú číslo otázky na praktické štátne skúšky (zaslané mailom a zverejnené na web stránke školy).

Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.Študijný odbor rádiologická technika

Priebeh praktickej štátnej skúšky-Bc. stupeň štúdia

V praktickej časti štátnej skúšky ŠP rádiologická technika si študenti náhodným výberom vylosujú  snímky a pripravia si odpovede na nasledujúce otázky:

1.    Aká zobrazovacia metóda bola na snímke použitá?

2.    Aké technické parametre boli približne použité pri zhotovení dokumentácie?

3.    Popíšte na snímke orientačne základné anatomické štruktúry.

Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.Vyhodnotenie skúšobného dňa a oboznámenie študentov s výsledkami praktickej skúšky oboch ŠP sa uskutoční cca o 13:00–14:00 hod.

 Zoznamy študentov s časovým harmonogramom pre oba študijné programy budú zverejnené až po kontrole všetkých študentov na študijnom oddelení v Trnave, t.j. po 01.08.2021C. Teoretická skúška

 Teoretická skúška-FYTE - Mgr. stupeň

Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky na FZV v Piešťanoch, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšania.

a) Obhajoba diplomovej práce

Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - viď v časti Štúdium/Záverečné práce

Poslucháči si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby.

Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej diplomovej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.

b) Ústna skúška

Študenti si vytiahnu po jednej otázke z okruhov: Fyzioterapia a Manažment, študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na doplňujúce otázky a pripomienky členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle FZV.

Teoretická skúška-FYTE+RATE- Bc. stupeň

Študenti sa vykonávajú teoretickú štátnu skúšku na FZV v Piešťanoch v ten istý deň, ako absolvujú praktickú štátnu skúšku.

Na štátnej skúške sa okrem vedomostí očakáva aj spôsob, akým samých seba študenti reprezentujú.

a) Obhajoba bakalárskej práce

Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - viď v časti Štúdium/Záverečné práce

Poslucháči si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby.

Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej bakalárskej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.

b) Ústna skúška - Bc. stupeň

Študenti si vytiahnu otázky z troch predmetov (viď zoznam otázok nižšie):

- študijný odbor Fyzioterapia: Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii, Balneológia a fyzikálna liečba, Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia.

- študijný odbor Rádiologická technika: praktická rádiológia, klinická rádiodiagnostika .

Študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na dotazy členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle FZV.

 Vyhodnotenie skúšky sa zverejní na záver dňa.

Rozpis ŠS RATE -komisia č. 1

rozpis_statnice_2021_kom.xlsx  –  14,4 KB

Rozpis ŠS Fyte Mgr. -komisia č. 1

rozpis_statnice_2021_kom_1_mgr.xlsx  –  14,9 KB

Rozpis ŠS Fyte Bc.-komisia č. 2

rozpis_statnice_2021_kom_2.xlsx  –  15,4 KB

Rozpis ŠS Fyte Bc.-komisia č. 1

rozpis_statnice_2021_kom_1.xlsx  –  11,5 KB

Formulár Prihláška na štátnu skúšku

so-f12-prihlaska_na_statnu_skusku.xlsx  –  66,0 KB

Balneológia a fyzikálna liečba-Bc. stupeň

Balneológia a fyzikálna liečba.pdf  –  207,9 KB

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia)-Bc. stupeň

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia) (1).pdf  –  203,5 KB

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia-Bc. stupeň

Liečebná rehabilitácia a fyzioterpia.pdf  –  210,1 KB

Otázky praktických štátnych skúšok -Bc. stupeň

Otázky praktických štátnych skúšok AR 20_21.pdf  –  127,1 KB

Záverečná ústna štátna skúška-Mgr. stupeň

otazky_mgr_statnice.pdf  –  85,3 KB

Rádiodiagnostika-Bc. stupeň

Rádiodiagnostika ŠS.pdf  –  190,8 KB

Rádioterapia-Bc. stupeň

Rádioterapia ŠS.pdf  –  191,7 KB

Praktická rádiológia-Bc. stupeň

Praktická rádiológia ŠS.pdf  –  176,5 KB