Záverečné skúšky

Predmety štátnej skúšky spolu s formulárom Prihláška na štátnu skúšku sú dostupné po kliknutí na odkaz:

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdia
Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia
Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdia

Priebeh praktickej a teoretickej časti štátnych skúšok je dostupný po kliknutí na odkaz: 

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdia
Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia
Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny štátnych skúšok (bakalárskych a magisterských) budú v súlade s harmonogramom štúdia od 17.5.2023-2.6.2023
Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky je (podľa platného harmonogramu) do 9.5.2023
Rozdelenie študentov na praktické štátne skúšky do jednotlivých zariadení si budú študenti losovať. Termín losovania Vám bude oznámený neskôr.
Zoznamy študentov aj s presnými termínmi konania štátnych skúšok budú zverejnené na stránke školy po 10.5.2023 
 ........................................................................................................................................................................................................................

Knižnica FZV v Piešťanoch termín najneskôr do 5.4.2023

všetky nižšie uvedené dokumenty študent odovzdáva naraz
- bakalárska (diplomová) práca v tlačenej forme 1x v pevnej alebo hrebeňovej väzbe,
- bakalárska (diplomová) práca na CD nosiči 1x  (platné označovanie CD nosiča je dostupné v časti záverečné práce),
- analytický list k CD 1x (tlačivo nie vygenerované z AIS, tlačivo je dostupné v časti záverečné práce)
protokol originality 1x (vygenerovaný zo systému AIS)
- licenčná zmluva o použití záverečnej práce Bc. (Mgr.) podpísaná študentom 2x (zopnuté zošívačkou)

Záznamník klinickej praxe – odovzdanie po absolvovaní klinickej praxe v potrebnom rozsahu do 21.4.2023
Osobne  prinesú Záznamník praxe do knižnice FZV:
Bc. Dana Pavlovičová
Knižnica FZV
Rázusova 14
921 01 Piešťany

Všetci študenti FZV (registrovaní, ale aj neregistrovaní v knižnici FZV) sú povinní do 21.4.2023 prevziať si z knižnice FZV v Piešťanoch potvrdenie o tom, že nemajú žiadne záväzky voči knižnici FZV v Piešťanoch.

 ......................................................................................................................................................................................................................

Študijné oddelenie UCM v Trnave 

V čase úradných hodín študent príde osobne a povinne do 9.5.2023 (neskorší termín z časových dôvodov nie je možný), ak má študent v AISe zapísané všetky hodnotenia absolvovaných predmetov (aj z predchádzajúcich častí štúdia).

Možnosť odovzdania Prihlášky na štátnu skúšku je v čase úradných hodín:

- na študijnom oddelení UCM Trnava (pondelok, streda, piatok)
- na FZV v Piešťanoch v zasadacej miestnosti 1.poschodie (utorok, štvrtok)

Zo strany študentov je potrebné, aby si skontrolovali hodnotenia všetkých predmetov, ktoré musia byť kompletne zapísané v systéme AIS za celé štúdium.

V prípade, že študentovi bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať prodekana pre vzdelávanie, aby zariadil doplnenie hodnotenia chýbajúceho predmetu. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Prihláška na štátnu skúšku - Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte, uvediete príslušný ročník, študijný program a formu štúdia a to  nasledovne (Zoznam skratiek pre jednotlivé ročníky je dostupný tu) :  3 BcD – FYTE, 4 BcE- FYTE , 3 BcD RATE,  4 BcE RATE, 2 MGD, 3 MGE .

Prihlášku na štátnu skúšku dáte podpísať vedúcemu (školiteľovi) záverečnej práce (podpísať prihlášku vedúcemu záverečnej práce nemusia dávať tí študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne a prihlasujú sa len na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky).

Výpis absolvovaných predmetov vytlačený zo systému AIS za posledný  rok štúdia - hodnotenia musia byť kompletne zapísané v systéme AIS za celé štúdium si študent vytlačí len pre vlastnú potrebu.

Kontola v AIS: prosíme všetkých končiacich študentov, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške.  Meno – Priezvisko /  dĺžne, mäkčene, bodky , dátum a miesto narodenia. V prípade nesprávnych údajov na vystavených dokladoch si za údaje študent zodpovedá sám.