Záverečné skúšky

• Termín pre nahrávanie záverečných prác do AIS je (podľa platného harmonogramu) najneskôr do 31.3.2023. Vloženie záverečnej práce do AIS je možné len po odsúhlasení školiteľom práce písomnou formou prostredníctvom mailu.
• Termíny štátnych skúšok (bakalárskych a magisterských) budú v súlade s harmonogramom štúdia od 17.5.2023-2.6.2023
• Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky je (podľa platného harmonogramu) do 9.5.2023
• Rozdelenie študentov na praktické štátne skúšky do jednotlivých zariadení si budú študenti losovať. Termín losovania Vám bude oznámený neskôr.Odovzdanie dokumentov
Knižnica FZV v Piešťanoch termín najneskôr do 5.4.2023
bakalárska (diplomová) práca v tlačenej forme 1x v pevnej väzbe,
bakalárska (diplomová) práca na CD nosiči 1x  (platné označovanie CD nosiča  je v prílohe, vzor je dostupný v sekcii Záverečné práce ),
analytický list 1x (je v prílohe nižšie), tlačivo nie vygenerované z AIS, tlačivo je dostupné na stránke školy
protokol originality 1x (vygenerovaný zo systému AIS)
- Záznamník klinickej praxe – po absolvovaní klinickej praxe v potrebnom rozsahu do 21.4.2022

1.osobne  prinesú Záznamník praxe na adresu:
Bc. Dana Pavlovičová
Knižnica FZV
Rázusova 14
921 01 Piešťany

 2. kontaktujú spolužiaka, bývajúceho v blízkosti Piešťan, ktorý po vyzbieraní na podpis, ktorý Záznamníky praxe prinesie v pracovných dňoch a v čase úradných hodín na uvedenú adresuKnižnica FZV v Piešťanoch termín do 21.4.2023
- formulár Prihláška na štátnu skúšku 2x (jeden formulár si študent zoberie po podpise referentky knižnice FZV, ktorá podpisom potvrdí prevzatie Bc. (Mgr.) práce)

 Ak sa študentka v priebehu písania záverečnej práce vydá, treba uvádzať na licenčné zmluvy, analytický list, CD nosič a bakalársku prácu jednotné priezvisko, to znamená ako vydatá.
Všetci študenti FZV (registrovaní, ale aj neregistrovaní v knižnici FZV) sú povinní prevziať si z knižnice FZV v Piešťanoch potvrdenie o tom, že nemajú žiadne záväzky voči knižnici FZV v Piešťanoch.
Termín:  najneskôr do  21.04.2023 (ktorí nemajú výpožičku z knižnice FZV)

- Licenčnú zmluvu vygenerovanú zo systému AIS (viď nižšie):
   * licenčná zmluva o použití záverečnej práce podpísaná študentom 2x (zopnuté zošívačkou)

   * licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce Bc. (Mgr.) práce študenti odovzdajú v knižnici FZV v pracovnej dobe a v čase úradných hodín termín do 5.4.2023

Študijné oddelenie UCM v Trnave : v čase úradných hodín študent príde osobne a povinne najneskôr do 9.5.2023 len  ak má študent v AISe zapísané všetky hodnotenia absolvovaných predmetov (aj z predchádzajúcich častí štúdia).  Pre vlastnú potrebu odporúčame študentom si vytlačiť výpis hodnotení za posledný rok štúdia. Študent si skontroluje správnosť údajov v AIS, správne zapísanie hodnotení. V prípade kolízie hodnotenia ihneď  kontaktuje vyučujúceho. 

V prípade, že študentovi bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať prodekana pre vzdelávanie, aby zariadil doplnenie hodnotenia chýbajúceho predmetu. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške.

Uzatvorenie a kontrola štúdia po tomto termíne nie je možná z časových dôvodov - je potrebné zaradenie študentov do komisií k ŠS najneskôr do 9.5.2023.

- Prihláška na štátnu skúšku (jeden z dvoch formulárov po kontrole a podpise z knižnice FZV). - Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte, uvediete príslušný ročník, študijný program a formu štúdia a to  nasledovne (Zoznam skratiek pre jednotlivé ročníky je dostupný tu) :  3 BcD – FYTE, 4 BcE- FYTE , 3 BcD RATE,  4 BcE RATE, 2 MGD, 3 MGE .

Prihlášku na štátnu skúšku dáte podpísať vedúcemu (školiteľovi) záverečnej práce (podpísať prihlášku vedúcemu záverečnej práce nemusia dávať tí študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne a prihlasujú sa len na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky).


- Potvrdenie  z knižnice FZV v Piešťanoch o vysporiadaných záväzkoch voči knižnici FZV