Záverečné skúšky

Štátnu bakalársku (diplomovú) skúšku môže študent absolvovať v riadnom alebo opravnom termíne. Štátnu skúšku možno opakovať dva razy, pričom celková doba od prvého zápisu na štúdium do úspešného vykonania štátnej skúšky nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako dva roky.

Podmienky: úspešne ukončené všetky predmety podľa študijného plánu, získanie potrebného počtu kreditov zapísaných v systéme AIS.

A. Štátne bakalárske skúšky študijného odboru Fyzioterapia (46-zdravotnícke vedy)

Termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a predmetov štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od 10.5.2021-31.5.2021. 

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium): 
1. Praktická fyzioterapia
2. Bakalárska práca (obhajoba)
3. Ústna skúška z predmetov:
Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii
Balneológia a fyzikálna liečba
Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia

B. Štátne bakalárske skúšky študijného odboru Rádiologická technika (46-zdravotnícke vedy)

Termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a  predmetov štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od 10.5.2021-31.5.2021.  

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium): 
1. Praktická rádiológia
2. Záverečná bakalárska práca - obhajoba
3. Ústna skúška z predmetov:
Klinická rádiodiagnostika ( pozostáva z otázok z predmetov rádiodiagnostika a rádioterapia)

C. Štátna magisterská skúška študijného odboru Fyzioterapia (46-zdravotnícke vedy)

Termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby diplomovej práce a ústnej štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od  10.5.2021-31.5.2021. 

Predmety  štátnej  skúšky :
1. Praktická štátna skúška
2. Diplomová práca
3. Ústna štátna skúška    

Ďalšie informácie o štátnych bakalárskych a magisterských skúškach v akademickom roku 2020/2021 

A. Prihlásenie
Termín: najneskôr do 30.04.2021

Formulár Prihláška na štátnu skúšku (viď nižšie) je potrebné vyplniť dvojmo a dať podpísať vedúcim záverečnej práce (podpísať prihlášku vedúcim ZP nemusia dávať študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne, t.j. tí, ktorí sa prihlasujú na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky).

Študenti ŠP fyzioterapia  v časti "predmety" ich vyplnia v nasledujúcom poradí:

Bakalársky stupeň štúdia:

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé 4-ročné štúdium ): 
1. Praktická fyzioterapia
2. Bakalárska práca (obhajoba)
3. Ústna skúška z predmetov:
Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii
Balneológia a fyzikálna liečba
Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia

Magisterský stupeň štúdia: 
1. Praktická štátna skúška
2. Diplomová práca
3. Ústna štátna skúška

Študenti ŠP rádiologická technika v časti "predmety" ich vyplnia v nasledujúcom poradí:

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé 4-ročné štúdium ):
1. Praktická rádiológiA
2. Záverečná bakalárska práca - obhajoba
3. Ústna skúška z predmetov:
Klinická rádiodiagnostika( pozostáva z predmetov rádiodiagnostika a rádioterapia, z každého si ťaháte jednu otázku) 

Odovzdanie dokumentov
Knižnica FZV v Piešťanoch termín do 31.03.2021 

- bakalárska (diplomová) práca v tlačenej forme 2x,
- bakalárska (diplomová) práca na CD nosiči 1x  (označovanie CD nosiča, platné od 29.3.2017 je v prílohe nižšie ako VZOR)
- analytický list 1x ( je v prílohe nižšie )
protokol originality 2x (vygenerovaný zo systému AIS)+ protokol konzultácií k bakalárskej (diplomovej) práci

Knižnica FZV v Piešťanoch termín do 30.04.2021
- formulár Prihláška na štátnu skúšku 2x (jeden formulár si študent zoberie po podpise referentky knižnice FZV, ktorá podpisom potvrdí prevzatie Bc. (Mgr.) práce)

!!! ak sa študentka v priebehu práce vydá, treba uvádzať na licenčné zmluvy, analytický list, CD nosič a bakalársku prácu jednotné priezvisko, t.j. ako vydatá

Všetci študenti FZV (registrovaní ale aj neregistrovaní v knižnici FZV) sú povinní prevziať si z knižnice FZV v Piešťanoch potvrdenie o tom, že nemajú žiadne záväzky voči knižnici FZV v Piešťanoch.
Termín:  najneskôr do  30.04.2021   
(ktorí nemajú výpožičku z knižnice FZV)

2. Študijné oddelenie UCM v Trnave v čase úradných hodín príde osobne a povinne do 04.05.2021
(neskorší termín výnimočne a len po dohode so študijnou referentkou)
- Prihláška na štátnu skúšku (jeden z dvoch formulárov po kontrole a podpise z knižnice FZV),
- výpis absolvovaných predmetov vytlačený zo systému AIS za 3. rok štúdia - hodnotenia musia byť kompletne zapísané v systéme AIS za celé štúdium,
- potvrdenie  z knižnice FZV v Piešťanoch o vysporiadaných záväzkoch voči knižnici FZV
- licenčné zmluvy vygenerované zo systému AIS (viď nižšie):
   * licenčná zmluva o použití diela podpísaná autorom 2x,
   * licenčná zmluva o použití záverečnej práce podpísaná študentom 2x (zopnuté zošívačkou)
    *všetky materiály musia byť v euroobale!!

Bakalársku (Diplomovú) prácu všetci študenti zadajú do systému AIS podľa § 8 z pokynov Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave. Manuál na vkladanie školského diela: http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf

Bakalárska (diplomová)  práca sa vkladá do systému AIS za účelom overenia originality minimálne 3 dni pred jej odovzdaním.
Študent zo systému AIS vygeneruje dvojmo a podpíše:
- licenčná zmluva o použití diela,
- licenčná zmluvu o použití záverečnej práce.

Študenti sú povinní prevziať si konzultantský a oponentský posudok k svojej bakalárskej (diplomovej) práci zo systému AIS a pripraviť sa na otázky a pripomienky z posudkov k obhajobe bakalárskej (diplomovej) práce.

Požadované údaje na popis CD
- Popis na CD nesmie byť písaný rukou !!! Popis treba nalepiť na celý povrch CD
- CD priniesť V PAPIEROVOM OBALE.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov Fakulty
Názov katedry
Názov práce
Typ práce /diplomová, bakalárska, rigorózna/
Rok vydania
Meno autora práce

B. Praktická skúška

Študijný odbor Fyzioterapia

Priebeh praktickej štátnej skúšky-Mgr. stupeň štúdia

Praktická štátna skúška magisterského stupňa štúdia bude prebiehať v budove FZV.

Po príchode sa študenti prezlečú do bieleho odevu. Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom.
V praktickej časti magisterskej štátnej skúšky si študenti náhodným výberom vylosujú číslo otázky zverejnenej na webe FZV a prakticky predvedie celý obsah otázky. Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky. 

Priebeh praktickej štátnej skúšky-Bc. stupeň štúdia

Praktická štátna skúška bakalárskeho stupňa štúdia bude prebiehať v zdravotníckych zariadeniach ( jednotlivé zariadenia si študenti losujú na konci letného semestra).
Po príchode do príslušného zariadenia sa študenti prezlečú do bieleho odevu. Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky v zdravotníckom zariadení, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom. 

V praktickej časti štátnej skúšky ŠP fyzioterapia si študenti náhodným výberom vylosujú číslo pacienta s dg.
Na základe dg. vykonajú FT vyšetrenie, anamnézu, kineziologický rozbor, stanovia pre daného pacienta FT plán a program. Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.

Študijný odbor rádiologická technika 

V praktickej časti štátnej skúšky ŠP rádiologická technika si študenti náhodným výberom vylosujú  snímky a pripravia si odpovede na nasledujúce otázky:
1.    Aká zobrazovacia metóda bola na snímke použitá?
2.    Aké technické parametre boli približne použité pri zhotovení dokumentácie?
3.    Popíšte na snímke orientačne základné anatomické štruktúry.
Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.

Vyhodnotenie skúšobného dňa a oboznámenie študentov s výsledkami praktickej skúšky oboch ŠP sa uskutoční cca o 13:00–14:00 hod.

Zoznamy študentov s časovým harmonogramom pre oba študijné programy budú zverejnené až po kontrole všetkých študentov na študijnom oddelení v Trnave, t.j. po 04.05.2021 

C. Teoretická skúška

Teoretická skúška-Mgr. stupeň
Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky na FZV v Piešťanoch, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšania. Študenti si vytiahnu po jednej otázke z okruhov : Fyzioterapia a Manažment, študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na doplňujúce otázky a pripomienky členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle FZV. Teoretická a praktická skúška prebieha v rovnaký deň.  

Teoretická skúška-Bc. stupeň
Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky na FZV v Piešťanoch, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšania. 
Na štátnej skúške sa okrem vedomostí očakáva aj spôsob, akým samých seba študenti reprezentujú. K celkovému hodnoteniu môže prispieť aj vystupovanie a oblečenie. Ide o formálnu udalosť, ktorá si žiada slušné, elegantné oblečenie prislúchajúce veku svojho nositeľa. 

a) Obhajoba bakalárskej (diplomovej)  práce
Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - viď v časti Štúdium/Bakalárske práce
Poslucháči si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby.
Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej bakalárskej (diplomovej) práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.
b) Ústna skúška - Bc. stupeň
Študenti si vytiahnu otázky z troch predmetov (viď zoznam otázok nižšie):
- študijný odbor fyzoterapia: fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii, balneológia a fyzikálna liečba
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia.
- študijný odbor Rádiologická technika: praktická rádiológia, klinická rádiodiagnostika .
Študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na dotazy členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle FZV.

Vyhodnotenie skúšky sa zverejní na záver dňa. 

Atmosféru štátnych skúšok môžete zachytiť aj v nasledujúcom videu  https://www.youtube.com/watch?v=AmvXYA6m5Jg

Formulár Prihláška na štátnu skúšku

so-f12-prihlaska_na_statnu_skusku.xlsx  –  66,0 KB

Balneológia a fyzikálna liečba-Bc. stupeň

Balneológia a fyzikálna liečba.pdf  –  207,9 KB

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia)-Bc. stupeň

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia) (1).pdf  –  203,5 KB

Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia-Bc. stupeň

Liečebná rehabilitácia a fyzioterpia.pdf  –  210,1 KB

Záverečná ústna štátna skúška-Mgr. stupeň

otazky_mgr_statnice.pdf  –  85,3 KB

Rádiodiagnostika-Bc. stupeň

Rádiodiagnostika ŠS.pdf  –  190,8 KB

Rádioterapia-Bc. stupeň

Rádioterapia ŠS.pdf  –  191,7 KB

Praktická rádiológia-Bc. stupeň

Praktická rádiológia ŠS.pdf  –  176,5 KB