Kto sme

Poslaním Fakulty zdravotníckych vied (FZV) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. FZV UCM bola schválená na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 21.4.2020 a vznikla transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM (IFBLR). Svoju činnosť začala Fakulta zdravotníckych vied UCM (FZV) v Trnave 1.6.2020. Fakulta prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. FZV zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v študijnom odbore zdravotnícke vedy. Odbor vychováva absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.

FZV je mladá vysoká škola, ktorá disponuje vhodným priestorovým, technickým a personálnym vybavením, aby svoje poslanie mohla úspešne naplniť. Hlavné sídlo je v Piešťanoch na Rázusovej ulici v peknej rekonštruovanej historickej budove, kde sú vhodné výučbové priestory. Situovanie fakulty do Piešťan je príznačné, pretože ide o svetoznáme kúpeľné mesto. Štúdium prebieha pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Študenti sa majú možnosť okrem štúdia zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje a podporuje aj spoločenské a športové aktivity.

Absolventi študijného odboru Zdravotnícke vedy  v študijnom programe Fyzioterapia sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.
Absolventi študijného odboru Zdravotnícke vedy v študijnom programe Rádiologická technika sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, ako sú napr. magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a ďalšie.

Absloventi špecializačného odboru Master of Public Health sú stávajú odborníkmi pre riadenie a sú schopní aplikovať získané manažérske vedomosti a zručnosti v praxi. 

Absolventi špecializačného odboru Fyzioterapia v športe a telovýchove sa stávajú odborníkmi, ktorí sú  zameraní na vykonávanie špecializovaných pracovných činnosti.

Absolventi špecializačného štúdia Ergoterapie sa taktiež stávajú odborníkmi vo svojom odbore.