Akademický senát

Akademický senát FZV je najvyšším orgánom akademickej samosprávy FZV.

AS FZV má 12 členov. Zamestnaneckú časť AS FZV (8 členov) tvoria predovšetkým profesori, docenti a odborní asistenti s vedecko-akademickou hodnosťou CSc. alebo akademickým titulom PhD. Jednu tretinu členov AS FZV tvoria zástupcovia študentov – študentská časť AS FZV (4 členovia) (podľa § 6 ods. 2 štatútu FZV).