Komisie AS FZV

Akademický senát zriaďuje ako svoje stále poradné orgány finančnú a legislatívnu komisiu, komisiu pre pedagogiku, vedu, kvalitu a rozvoj, komisiu pre študentské otázky a komisiu pre etické otázky