Komisie AS FZV

Akademický senát zriaďuje ako svoje stále poradné orgány finančnú a legislatívnu komisiu, komisiu pre pedagogiku, vedu, kvalitu a rozvoj, komisiu pre študentské otázky a komisiu pre etické otázky.

Finančná a legislatívna komisia predseda Ing. Dušan Šalát

Komisia pre pedagogiku, vedu, kvalitu a rozvoj predseda PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

Komisia pre študentské otázky predseda Marcel Košláb

Etická komisia predseda PhDr. Mária Marková, PhD.