O časopise

Časopis Slovak Journal of Health Sciences

uverejňuje práce z oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadné referáty, popisy prípadov, správy z kongresov a študijných pobytov, osobné správy, listy redakcii, informácie o nových knihách, informácie o odborných a vedeckých podujatiach. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Predložené práce môžu byť publikované v slovenskom a českom jazyku s anglickým abstraktom alebo v anglickom jazyku so slovenským alebo českým abstraktom.

Práca musí obsahovať prehlásenie, že nebola, a v prípade akceptácie ani nebude zadaná na publikovanie do iného časopisu, musí byť podpísaná všetkými autormi na znak ich súhlasu s obsahom rukopisu. Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce. Každá práca je po odbornej stránke posudzovaná dvoma anonymnými recenzentmi. Prijatie je podmienené významnosťou, originalitou a validitou prezentovanej práce, ako aj úrovňou formálneho spracovania. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné úpravy, eventuálne skrátenie rukopisu. Za spracovanie rukopisu zodpovedá autor. Rukopisy nezodpovedajúce uvedeným pokynom budú autorom vrátené bez predchádzajúcej recenzie.

Okrem originálu je potrebné zaslať kópiu v elektronickej podobe, a to v textovom editore MS Word. Na ľavom okraji je potrebné ponechať 35 mm, použiť písmo Times New Roman a riadkovanie 1,5. Skratky je potrebné vysvetliť pri prvom použití skracovaného výrazu (v nadpise a abstrakte sa skratky nesmú používať). Rukopis by mal obsahovať úvod do problematiky, materiál a metodiky, výsledky, diskusiu a zhrnutie.

Titulná strana má obsahovať názov práce, neskrátené meno, priezvisko a tituly všetkých autorov, presný názov pracoviska, resp. pracovísk autorov, podieľajúcich sa na publikácii s uvedením adresy. Je potrebné uviesť kompletnú korešpondenčnú adresu s poštovým smerovacím číslom, telefónnym číslom a e-mailom autora, s ktorým bude redakcia komunikovať.

Citovaná literatúra je zoradená a číslovaná,  aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v zozname literatúry. Používa sa plná forma citácií, t. j. najprv sa uvedie priezvisko a potom skratka krstného mena autorov abecedne. V prípade, že je autorov viac ako traja, uvedie sa za tretieho autora skratka "et al“.

Príklad citácie časopisu:

Ištoňová, M. - Palát, M. - Kociová, K. 2009. Prosociálne rizikové faktory v rehabilitácii kardiakov. Rehabilitace a fyzikální lékařství.2009, roč. 16, Ċ. 1, s. 26-32. ISSN 1211-2658

Príklad citácie knihy:

Komačeková, D. - Baloghová, M. - Čechová, Ľ. et al.. 2006. Fyzikálna terapia. 2. vydanie. Vydavateľstvo Martin: Osveta, 2006,363 s. ISBN 80-8063-230-8

Špišák, L. 2010. Klinická balneologie. Vyd. Praha: Karolinum, 2010, 287 s. ISBN 978-80-246-1654-4

Štruktúrovaný abstrakt obsahuje minimálne 300 slov. Pozostáva z cieľa, metód, výsledkov a záverov práce. Obsahuje úplný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov. Všetky údaje v abstrakte sú tiež uvedené v texte, tabuľkách alebo obrázkoch.

Neštruktúrovaný abstrakt je vhodný pre články prehľadové. Na konci abstraktu je potrebné uviesť počet tabuliek, obrázkov, citácií a maximálne 6 kľúčových slov.

Abstrakt je potrebné predložiť v origináli a v dvoch kópiách.

Názov a číslo tabuľky sa píše nad tabuľkou (napr. Tabuľka č.1), názov a číslo ilustrácie sa píše pod samotný obrázok (napr. Obrázok 1, Schéma 1, Graf 1, Fotografia 1).

Vedecké príspevky sú recenzované redakčnou radou a dvoma nezávislými  recenzentmi. Za obsah a jazykovú úpravu jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť publikácie nesmie byť reprodukovaná, rozširovaná alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie.

Adresa redakcie:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied v Piešťanoch 
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

E-mailová adresa pre zasielanie príspevkov:
sjhsredactionjohn(zav.)doeucm.sk