Záverečné práce

POKYNY  FZV
k prihláseniu sa k téme a k vypracovaniu záverečných prác (BP/DP)

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Metodickým usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky 14/2009-R z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydal rektor UCM smernicu o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave. Na základe týchto viacerých zdrojov (ktoré sú v niektorých usmerneniach nejednotné a rozdielne) boli spracované pokyny FZV.

Záverečná práca má mať štandardnú úpravu v súlade s medzinárodnymi a slovenskými normami, viažucimi sa na obsah a formu záverečných prác, najmä ISO 7144 z roku 1986: Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov, STN ISO 2145: Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných dokumentoch, STN 01 1301: Veličiny, jednotky a rovnice. Spoločné ustanovenia, STN 01 1300: Zákonné meracie jednotky, STN ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, ISO STN 690-2.

V záujme jednotného vyhotovenia a úpravy záverečných prác a hlavne z dôvodu potreby jednotných kritérií pre objektívne hodnotenie prác je potrebné, aby sa študenti pridržiavali týchto zásad. Týka sa to hlavne definovania obsahu prác, formálna stránka (grafická úprava, fonty, okraje a pod.) nie je rozhodujúcim parametrom pre hodnotenie.

Študenti v bakalárskom stupni štúdia ( 2.ročník denné, 3.ročník externé) a v magisterskom stupni štúdia ( 1.ročník denné, 2. ročník externé) sa prihlasujú k téme bakalárskej/diplomovej práce v systéme AIS. Tému si vyberajú zo zoznamu tém navrhnutých pedagógmi katedier FZV. Katedry zverejnia témy v AIS. Po dohovore s pedagógom FZV je možné prihlásiť aj individuálne zvolenú tému. Písomnú žiadosť k schváleniu individuálnej témy parafovanú konzultantom posudzuje (po prípadnej porade s vedúcim katedry) vedúci katedry.
Študenti si vyberajú tému bakalárskej/diplomovej práce od 15. februára 2021 do 15. marca 2021.  Za vedúceho bakalárskej/diplomovej práce študent uvedie autora témy, ku ktorej sa prihlásil.
V júni 2021 sa musí uskutočniť prvá konzultácia študentov k téme bakalárskej/diplomovej práce. Na konzultáciu si študent pripraví stručnú osnovu obsahu práce, text zadania práce a protokol ku konzultáciám záverečnej práce.  Za text zadania odovzdaný zástupcovi riaditeľa pre vzdelávanie je zodpovedný konzultant.

Zadanie podpísané vedúcim katedry sa vkladá do práce ešte pred jej zviazaním tak, ako je uvedené v metodickom usmernení. Študent si zadanie vytlačí z akademického informačného systému AIS. 

Anotáciu zadania je študent v končiacom ročníku povinný dohodnúť so školiteľom do 15. novembra 2020 a zabezpečí, aby školiteľ zaslal anotáciu zadania príslušnej bakalárskej/diplomovej práce e-mailom prodekanke pre vzdelávanie do 30. novembra.  Vedúci katedier si stanovia 3 termíny ( január-február 2021), kedy si študent dá osobne podpísať vytlačené zadanie bakalárskej/diplomovej práce zo systému AIS . Bez podpísaného zadania nemožno prácu odovzdať v riadnom termíne.  

Poznámky k obsahu a forme záverečnej bakalárskej / diplomovej práce

1.
Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená študentom tak, aby sa dodržali pravidlá práce
    s informačnými zdrojmi. Nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov.
    Na autora (študenta) záverečnej práce sa vzťahuje autorský zákon a autorské právo.

2. Vedúci záverečnej práce pomáha autorovi (študentovi) predovšetkým v riešení zásadných otázok metodickej
    povahy a upozorňuje ho na chyby v celkovej koncepcii práce.

3. Odporúčaný postup pri písaní BP/DP
    

CD nosič- vzor nájdete v dokumente " Základné náležitosti záverečných prác"

Analytický list k záverečným prácam

Analytický list k ZP.pdf  –  393,7 KB

Základné náležitosti záverečných prác

Smernicu o náležitostiach záverečných prác.pdf  –  1,2 MB

Smernica o plagiátorstve

2019_smernica_o_plagiatorstve.pdf  –  557,2 KB

Opatrenie rektora č. 15/2020_zamedzenie plagiátorstva na UCM

2020-15-zamedzenie_plagiatorstva_na_ucm.pdf  –  271,7 KB

Metodika písania záverečných prác FZV

Metodika písania prác-final-1-10-2020.pdf  –  559,7 KB

Príloha 4 - nový súhlas

Príloha 4 oprava - Súhlas s evidenciou anonymným spracovaním osobných údajov.docx  –  12,4 KB