Záverečné práce

POKYNY  FZV
k prihláseniu sa k téme, k vypracovaniu, k odovzdaniu záverečných prác (BP/DP)

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Metodickým usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky 14/2009-R z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydal rektor UCM smernicu o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave. Na základe týchto viacerých zdrojov (ktoré sú v niektorých usmerneniach nejednotné a rozdielne) boli spracované pokyny FZV.

Záverečná práca má mať štandardnú úpravu v súlade s medzinárodnymi a slovenskými normami, viažucimi sa na obsah a formu záverečných prác, najmä ISO 7144 z roku 1986: Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov, STN ISO 2145: Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných dokumentoch, STN 01 1301: Veličiny, jednotky a rovnice. Spoločné ustanovenia, STN 01 1300: Zákonné meracie jednotky, STN ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, ISO STN 690-2.

V záujme jednotného vyhotovenia a úpravy záverečných prác a hlavne z dôvodu potreby jednotných kritérií pre objektívne hodnotenie prác je potrebné, aby sa študenti pridržiavali týchto zásad. Týka sa to hlavne definovania obsahu prác, formálna stránka (grafická úprava, fonty, okraje a pod.) nie je rozhodujúcim parametrom pre hodnotenie.

1. Informácie k prihláseniu sa na záverečné práce pre študentov: 

Študenti v bakalárskom stupni štúdia (2.ročník denné, 3.ročník externé) a v magisterskom stupni štúdia (1.ročník denné, 2. ročník externé) sa prihlasujú k téme bakalárskej/diplomovej práce v systéme AIS. Tému si vyberajú zo zoznamu tém navrhnutých pedagógmi katedier FZV. Katedry zverejnia témy v AIS. Po dohovore s pedagógom FZV je možné prihlásiť aj individuálne zvolenú tému. Písomnú žiadosť k schváleniu individuálnej témy parafovanú konzultantom posudzuje (po prípadnej porade s vedúcim katedry) vedúci katedry.
Študenti si vyberajú tému bakalárskej/diplomovej práce od 15. februára 2024 do 15. marca 2024.  Za vedúceho bakalárskej/diplomovej práce študent uvedie autora témy, ku ktorej sa prihlásil. Na jednu tému sa môže prihlásiť maximálne jeden študent, čiže pokiaľ uvidíte, že je nejaký študent prihlásený k danej téme, je potrebné si vybrať inú neobsadenú tému záverečnej práce na akademický rok 2024/2025. Študenti s individuálnymi témami záverečných prác sú automaticky prihlásení v systéme AIS k téme, nie je potrebné nič vykonať.

Postup prihlásenia sa na záverečnú prácu: 

1. Prihláste sa do AIS,
2. V sekcii Evidencia štúdia vyberte riadok VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky,
3. V dialógovom okne v záložkách vyberiete Záverečné práce, a ďalej stlačíte ikonu Pridať tému,
4. Otvorí sa vám ďalšie dialógové okno, kde si zvolíte:
-  Fakulta zdravotníckych vied UCM
-  Nasledujúci Akademický rok, čiže 2024/2025
-  Stredisko – vaša katedra (napr. KFT – k. fyzioterapie alebo KRA – k. rádiológie)
-  Typ práce (napr. bakalárska alebo diplomová práca)
-  Študijný odbor 46. zdravotnícke vedy
5. Stlačíte šípku dole (Zobraziť zoznam záverečných prác)
6. Vyberte si tému a potvrďte výber

Postup vo formáte Flash, AVI nájdete aj na webe https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/manualy-k-ais.html s názvom Postup č. 023. Prihlásenie na tému záverečnej práce.

V júni 2024 sa musí uskutočniť prvá konzultácia študentov k téme bakalárskej/diplomovej práce. Na konzultáciu si študent pripraví stručnú osnovu obsahu práce, text zadania práce a protokol ku konzultáciám záverečnej práce. Za text zadania je zodpovedný konzultant/školiteľ.

Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená študentom tak, aby sa dodržali pravidlá práce
s informačnými zdrojmi. Nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov.
Na autora (študenta) záverečnej práce sa vzťahuje autorský zákon a autorské právo.

Vedúci záverečnej práce pomáha autorovi (študentovi) predovšetkým v riešení zásadných otázok metodickej
povahy a upozorňuje ho na chyby v celkovej koncepcii práce.

Anotáciu (stručná chrakteristika záverečnej práce a spôsob získavania jej výsledkov) je študent v končiacom ročníku povinný dohodnúť so školiteľom do 30. novembra 2024 a zabezpečí, aby školiteľ zaslal anotáciu príslušnej záverečnej práce e-mailom prodekanke pre vzdelávanie do 30. novembra. 

 

2. Informácie k odovzdaniu záverečných prác pre študentov v končiacom ročníku:

Termín pre nahrávanie záverečných prác do AIS je (podľa platného harmonogramu) najneskôr do 31.3.2024. Vloženie záverečnej práce do AIS je možné len po odsúhlasení školiteľom práce písomnou formou prostredníctvom mailu.

Školské dielo (záverečná práca) sa odovzdáva podľa stanoveného harmonogramu v tlačenej forme 1 x a na pamäťovom médiu 1x CD.

Požadované údaje na popis pamäťového média CD, musí byť napísaný elektronicky, nie rukou a je nalepený na celý povrch CD. K CD je potrebné priložiť aj analytický list k záverečným prácam na CD nosiči. Popis CD obsahuje nasledovné údaje:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov Fakulty
Názov katedry
Názov práce
Typ práce /diplomová, bakalárska, rigorózna/
Rok vydania
Meno autora práce

Súčasťou záverečnej práce je aj zadanie, ktoré musí byť podpísané vedúcim školiaceho pracoviska. 

Postup stiahnutia zadania z AIS:

1. Prihláste sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo ikonku profilu prepnete do univerzálneho nastavenia,
2. v menu naľavo vybriete položku „Evidencia štúdia“,
3. následne vybriete položku „VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky“,
4. po otvorení dialógového okna si vybriete záložku „Záverečné práce“,
5. v pravej časti okna je potrebné kliknúť na hornú ikonku tlačiarne a zvoliť možnosť „Vytlačiť zadanie“,
6. následne sa vygeneruje PDF súbor obsahujúci vaše zadanie záverečnej práce,
7. dáte si zadanie podpísať vedúcemu katedry

Pred vložením svojej finálnej elektronickej verzie záverečnej práce do AIS si skontrolujte všetky údaje v AIS súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho (školiteľa) a anotáciu. S vložením práce do AIS musí najskôr súhlasiť Váš školiteľ. Súhlas Vám z jeho strany musí byť poslaný e-mailom.

Po nahratí záverečnej práce AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi autorom školského diela a Slovenskou republikou v zastúpení UCM. Za správnosť vyplnených údajov plne zodpovedá autor, teda vy. AIS vygeneruje aj protokol originality cca do 3 dní od vloženia záverečnej práce.

Záverečnú prácu spolu s vygenoravaným protokolom originality  v elektronickej forme pošlete oponentovi a školiteľovi na ich ucm email. 

Posudky Vám oponent aj školiteľ vložia do AIS, najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou. Posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje aj vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite. Študenti sú povinní stiahnuť si konzultantský a oponentský posudok k svojej záverečnej práci zo systému AIS, v deň konania štátnej skúsky odovzdajú tajomníkovi štátnicovej komisie. Tak isto sú študenti povinní  sa pripraviť na otázky a pripomienky z posudkov k obhajobe záverečnej práce.

Viac sa dozviete z dokumentu prístupného na nasledujúcom odkaze Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom: Základné náležitosti záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM

Ak sa študentka v priebehu písania záverečnej práce vydá, treba uvádzať na licenčné zmluvy, analytický list, CD nosič a záverečnú prácu jednotné priezvisko, to znamená ako vydatá.

Postup vo formáte Flash, AVI nájdete aj na webe https: https://www.ucm.sk/sk/centrum-ikt/manualy-k-ais.html s názvom Postup č. 26.  Odovzdanie záverečnej práce.

  

Termíny pre študentov končiacich ročníkov.xlsx

Dôležité termíny pre študentov končiacich ročníkov.pdf  –  66,5 KB

Analytický list k záverečným prácam

Analytický list k ZP.pdf  –  393,7 KB

CD nosič vzor

CD_nosic_vzor.pdf  –  345,5 KB

Smernica o náležitostiach záverečných prác od 1.9.2023

2023-14-Smernica_o_nalezitostiach_zaverecnych_pracach.pdf  –  630,1 KB

Smernica o plagiátorstve

2019_smernica_o_plagiatorstve.pdf  –  557,2 KB

Metodika písania záverečných prác FZV

Metodika písania prác-final-1-10-2020.pdf  –  559,7 KB

Súhlas s evidenciou a anonymným spracovaním OÚ

Príloha 4 oprava - Súhlas s evidenciou anonymným spracovaním osobných údajov.docx  –  12,4 KB

Zoznam záverečných prác 2023-2024

Zoznam záverečných prác 2023-2024.xlsx  –  36,8 KB

Zoznam záverečných prác 2022-2023

Zoznam záverečných prác 2022-2023.xlsx  –  39,8 KB

Zoznam záverečných prác 2021-2022

Zoznam záverečných prác 2021-2022.xlsx  –  39,4 KB

Zoznam záverečných prác 2020-2021

Zoznam záverečných prác 2020-2021.xlsx  –  31,6 KB

Zoznam záverečných prác 2019-2020

Zoznam záverečných prác 2019-2020.xlsx  –  35,5 KB