Záverečné práce

POKYNY  FZV
k prihláseniu sa k téme a k vypracovaniu záverečných prác (BP/DP)

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Metodickým usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky 14/2009-R z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydal rektor UCM smernicu o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave. Na základe týchto viacerých zdrojov (ktoré sú v niektorých usmerneniach nejednotné a rozdielne) boli spracované pokyny FZV.

Záverečná práca má mať štandardnú úpravu v súlade s medzinárodnymi a slovenskými normami, viažucimi sa na obsah a formu záverečných prác, najmä ISO 7144 z roku 1986: Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov, STN ISO 2145: Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných dokumentoch, STN 01 1301: Veličiny, jednotky a rovnice. Spoločné ustanovenia, STN 01 1300: Zákonné meracie jednotky, STN ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, ISO STN 690-2.

V záujme jednotného vyhotovenia a úpravy záverečných prác a hlavne z dôvodu potreby jednotných kritérií pre objektívne hodnotenie prác je potrebné, aby sa študenti pridržiavali týchto zásad. Týka sa to hlavne definovania obsahu prác, formálna stránka (grafická úprava, fonty, okraje a pod.) nie je rozhodujúcim parametrom pre hodnotenie.

Študenti v bakalárskom stupni štúdia ( 2.ročník denné, 3.ročník externé) a v magisterskom stupni štúdia ( 1.ročník denné, 2. ročník externé) sa prihlasujú k téme bakalárskej/diplomovej práce v systéme AIS. Tému si vyberajú zo zoznamu tém navrhnutých pedagógmi katedier FZV. Katedry zverejnia témy v AIS. Po dohovore s pedagógom FZV je možné prihlásiť aj individuálne zvolenú tému. Písomnú žiadosť k schváleniu individuálnej témy parafovanú konzultantom posudzuje (po prípadnej porade s vedúcim katedry) vedúci katedry.
Študenti si vyberajú tému bakalárskej/diplomovej práce od 15. februára 2023 do 15. marca 2023.  Za vedúceho bakalárskej/diplomovej práce študent uvedie autora témy, ku ktorej sa prihlásil. Na jednu tému sa môže prihlásiť maximálne jeden študent, čiže pokiaľ uvidíte, že je nejaký študent prihlásený k danej téme, je potrebné si vybrať inú neobsadenú tému záverečnej práce na akademický rok 2023/2024. Študenti s individuálnymi témami záverečných prác sú automaticky prihlásení v systéme AIS k téme, nie je potrebné nič vykonať.

Postup prihlásenia sa

1.            prihláste sa do AIS,

2.            v sekcii Evidencia štúdia vyberte riadok VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky,

3.            v dialógovom okne v záložkách vyberiete Záverečné práce, a ďalej stlačíte ikonu Pridať tému,

4.            otvorí sa vám ďalšie dialógové okno, kde si zvolíte:

-            Fakulta zdravotníckych vied UCM

-            Nasledujúci Akademický rok, čiže 2023/2024

-            Stredisko – vaša katedra (napr. KFT – k. fyzioterapie alebo KRA – k. rádiológie)

-            Typ práce (napr. bakalárska alebo diplomová práca)

-            Študijný odbor 46. zdravotnícke vedy

5.            Stlačíte šípku dole (Zobraziť zoznam záverečných prác)

6.            Vyberte si tému a potvrďte výber

Postup vo formáte Flash, AVI nájdete aj na webe https://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/ s názvom Postup č. 07. Prihlásenie na tému záverečnej práce.

V júni 2023 sa musí uskutočniť prvá konzultácia študentov k téme bakalárskej/diplomovej práce. Na konzultáciu si študent pripraví stručnú osnovu obsahu práce, text zadania práce a protokol ku konzultáciám záverečnej práce. Za text zadania je zodpovedný konzultant/školiteľ.

Zadanie podpísané vedúcim katedry sa vkladá do práce ešte pred jej zviazaním tak, ako je uvedené v metodickom usmernení. Študent si zadanie vytlačí z akademického informačného systému AIS. 

Postup stiahnutia zadania z AIS

1.       Prihláste sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo ikonku profilu prepnete do univerzálneho nastavenia,

2.       v menu naľavo vybriete položku „Evidencia štúdia“,

3.       následne vybriete položku „VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky“,

4.       po otvorení dialógového okna si vybriete záložku „Záverečné práce“,

5.       v pravej časti okna je potrebné kliknúť na hornú ikonku tlačiarne a zvoliť možnosť „Vytlačiť zadanie“,

6.       následne sa vygeneruje PDF súbor obsahujúci vaše zadanie záverečnej práce,

7.       dáte si zadanie podpísať vedúcemu katedry

Anotáciu zadania je študent v končiacom ročníku povinný dohodnúť so školiteľom do 30. novembra 2022 a zabezpečí, aby školiteľ zaslal anotáciu zadania príslušnej bakalárskej/diplomovej práce e-mailom prodekanke pre vzdelávanie do 30. novembra.  Vedúci katedier si stanovia termíny, kedy si študent dá osobne podpísať vytlačené zadanie bakalárskej/diplomovej práce zo systému AIS . Bez podpísaného zadania nemožno prácu odovzdať v riadnom termíne.  

Poznámky k obsahu a forme záverečnej bakalárskej / diplomovej práce

1.
Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená študentom tak, aby sa dodržali pravidlá práce
    s informačnými zdrojmi. Nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov.
    Na autora (študenta) záverečnej práce sa vzťahuje autorský zákon a autorské právo.

2. Vedúci záverečnej práce pomáha autorovi (študentovi) predovšetkým v riešení zásadných otázok metodickej
    povahy a upozorňuje ho na chyby v celkovej koncepcii práce.

3. Odporúčaný postup pri písaní BP/DP
    

CD nosič- vzor nájdete v dokumente " Základné náležitosti záverečných prác"

Analytický list k záverečným prácam

Analytický list k ZP.pdf  –  393,7 KB

Základné náležitosti záverečných prác

Smernicu o náležitostiach záverečných prác.pdf  –  1,2 MB

Smernica o plagiátorstve

2019_smernica_o_plagiatorstve.pdf  –  557,2 KB

Opatrenie rektora č. 15/2020_zamedzenie plagiátorstva na UCM

2020-15-zamedzenie_plagiatorstva_na_ucm.pdf  –  271,7 KB

Metodika písania záverečných prác FZV

Metodika písania prác-final-1-10-2020.pdf  –  559,7 KB

Príloha 4 - nový súhlas

Príloha 4 oprava - Súhlas s evidenciou anonymným spracovaním osobných údajov.docx  –  12,4 KB