Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia FZV prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku FZV disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda disciplinárnej komisie: doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

Zamestnanecká časť:                    RNDr. Katarína Vulganová, PhD.

                                                        PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.

Študentská časť:                           Machovič Ondrej (FYTE)

                                                       Križanová Veronika (RATE)