Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia FZV prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku FZV disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda disciplinárnej komisie:        

Mgr. Jana Koišová, PhD.

Členovia zamestnanecká časť:

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.

Členovia študentská časť:

Machovič Ondrej

Mgr. Tamara Koflanovičová

Bc. Veronika Mašlonková

Disciplinárny poriadok FZV UCM 2021

Disciplinárny poriadok FZV UCM 2021.pdf  –  271,8 KB

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FZV UCM 2021

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FZV UCM 2021.pdf  –  285,3 KB