Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia FZV prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku FZV disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda disciplinárnej komisie:        

Mgr. Jana Koišová, PhD.

Zamestnanecká časť:

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.

Študentská časť:

Machovič Ondrej

Križanová Veronika

Bc. Vilma Plesníková    

Disciplinárny poriadok UCM

disciplinarny_poriadok_ucm_pre_studentov_2009.pdf  –  41,2 KB