1. stupeň VŠ vzdelávania v ŠP Rádiologická technika

Študijný program Rádiologická technika, 1. stupeň VŠ vzdelávania denná forma štúdia 

(kód programu 184398)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 6

Študijný program Rádiologická technika, 1. stupeň VŠ vzdelávania externá forma štúdia

(kód programu 184397)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 6