Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu) - prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., vysokoškolský profesor, jiri.neuwirthjohn(zav.)doeucm.sk

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne):

·         prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., jiri.neuwirthjohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14491?mode=full

·         MUDr. Miroslav Malík PhD. miroslav.malikjohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23469

·         doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. petr.krupajohn(zav.)doeucm.sk , https://www.portalvs.sk/regzam/detail/42507?do=filterForm-submit&surname=krupa&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Priradenie k profilovým predmetom je uvedené v študijnom pláne.

Na zabezpečení kvality a rozvoja v študijnom  programe Rádiologická technika sa podieľajú:

·         Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH – poverený dekan FZV

·         PhDr. Andrea Pristachová, MBA – tajomníčka FZV

·         PhDr. Martina Bleščáková, PhD. - poverená prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium        

·         Mgr. Jana Koišová, PhD.  - prodekanka pre vonkajšie vzťahy

·         PhDr. Jana Stanová - poverená prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

·         doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.– vedúca Katedry rádiológie

·         doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD. – vedúca Katedry klinických disciplín  

·         PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH – vedúca Katedry odbornej prípravy

Kompletný zoznam pedagógov jednotlivých katedier zabezpečujúcich výučbu v študijnom programe Rádiologická technika je dostupný na:

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-radiologie/

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-klinickych-disciplin/

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-odbornej-pripravy/