Uplatnenie

Uplatnenie absolventa štúdia na FZV

Absolvent študijného programu Fyzioterapia ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, poradenskej a výchovnej činnosti. Absolventi vykonávajú svoju vysoko profesionálnu činnosť v rámci preventívnej, diagnostickej, liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rehabilitačných ústavoch, v sanatóriách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, na pracoviskách so zameraním na liečebnú telesnú výchovu, fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu, ako aj v súčasnosti stále viac vyhľadávaných moderných rehabilitačno-rekreačných a preventívnych zariadeniach typu wellness / fitness.

Absolventi fyzioterapie môžu pôsobiť aj v iných špecializovaných pracoviskách, ako sú napr. zdravotné a komerčné poisťovne a úrady práce. Okrem toho môžu nájsť svoje uplatnenie aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti a mládež, v rekvalifikačných zariadeniach pre zdravotne postihnutých občanov, chránených dielňach, na pracoviskách ergoterapie. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré majú v svojej náplni resocializáciu zdravotne postihnutých občanov. Uplatnenie nájdu aj v zariadeniach, ktoré vykonávajú výrobu a distribúciu pomôcok pre oblasť fyzioterapie. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú subjekty tretieho sektora, ako sú občianske združenia a nadácie.

Absolvent študijného programu Rádiologická technika bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného zdravotníctva. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie a pod.. Jeho prvoradé uplatnenie by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia, tj. nemocnice, ale pozitívne uplatnenie absolventa môže byť aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení, sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupom.


Absolventi všetkých študijných programov
na našej fakulte môžu vykonávať metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne K tomu mu pomáha štúdiom získaný široký teoretický základ z odborných predmetov a dostatočná jazyková výbava. Je teda pripravený na to, aby mohol samostatne, tvorivo a efektívne riešiť problémy, predkladať alternatívy existencie a rozvoja svojej profesie.

Charakteristickým znakom absolventa Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch je hlboký morálno-etický a humánny prístup k zdravým a najmä chorým ľuďom, k telesne a mentálne postihnutým a hendikepovaným osobám. Absolvent je empatický a láskavý profesionál, s maximálnou snahou pomáhať hendikepovaným osobám v najnáročnejších životných situáciách. Je pripravený akceptovať právo chorých a zdravotne postihnutých na individualizovanú starostlivosť, zabezpečuje im zároveň dostatočné súkromie, je schopný pochopiť pacienta/klienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, súčasne prejavovať patričnú úctu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť a jedinečnosť klienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, vlastného hendikepu, na jeho správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu. Je schopný získať si pacienta pre spoluprácu a motivovať ho k aktívnej spolupráci.

Absolvent bakalárskeho študijného programu má predpoklady pre ďalšie univerzitné a následné špecializované a najmä celoživotné kontinuálne vzdelávanie.