Prípravný kurz

PRÍPRAVNÝ KURZ  V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Prípravný kurz je určený pre záujemcov o štúdium študijných programov fyzioterapia a rádiologická technika

Termín:                                             03. júna 2024

Miesto:                                              FZV, Rázusova 14, 921 01 Piešťany,  miestnosť R 0-3 (prízemie)

Prezentácia účastníkov:                  od 8:30 hod. (do 8:50 hod.)

Program:

09:00 – 13:00 hod.        biológia, fyziológia, anatómia - pre ŠP fyzioterapia a ŠP  rádiologická technika

13:00 – 13:30 hod.          obedná prestávka

13:30 – 17:30 hod.          anatómia - pre ŠP fyzioterapia a ŠP rádiologická technika

Uchádzači, ktorí  majú záujem zúčastniť sa „Prípravného kurzu“, prihlásia sa prostredníctvom návratky.

Spolu s návratkou je potrebné zaslať aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Obsah ponúkaného  prípravného kurzu nenahrádza vedomosti získané štúdiom na strednej škole, avšak umožní vyrovnať úroveň poznatkov a znalostí na požadovanú úroveň uchádzača o štúdium na FZV.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti priamo pred začatím prezentácie v deň konania prípravného kurzu.

Suma za prípravný kurz:           40 €
Účet:                                           IBAN: SK39 8180 0000 0070 0040 2079

SWIFT:                                         SPSRSKBA

Variabilný symbol:                     666

Konštantný symbol:                   0308

Doklad o bankovom prevode  odovzdajú uchádzači pri prezentácii, alebo im bude vystavený príjmový doklad o úhrade.

         

Informácie:                           bližšie informácie:    tel. číslo:   033 5565 721
                                              e-mail: pripravnykurz.fzv(zav.)ucm.sk

Súčasťou prihlášky je aj písomný súhlas účastníka, ak ku dňu začatia kurzu nezruší písomne prihlášku, nebude požadovať vrátenie poplatku.

Trvanie kurzu:  8 hodín   (cena kurzu je za výučbu, nie sú započítané časové intervaly za prezentáciu, obednú prestávku a ďalšie prestávky)Obsahová štruktúra prednášok prípravného kurzu pre uchádzačov o štúdium:


Základná informácia o obsahu kurzu:

Biológia, fyziológia, anatómia, somatológia:  
Biológia ako veda
Dejiny biológie a významní vedci
Metódy štúdia živej prírody
Kritériá štúdia a delenia biologických vied
Bunka ako základná stavebná a funkčná jednotka
Všeobecné stavebné a funkčné vlastnosti bunky
Mikroskopická a submikroskopická štruktúra bunky
Základný chemický rozdiel v stavbe molekuly DNA a RNA
Znaky bunkového delenia (amitóza, mitóza a meióza)
Bunkový cyklus a jeho regulácia
Delenie buniek na haploidné a diploidné
Rozdiel v delení somatických buniek, vznik gamét
Baktérie, ich všeobecná charakteristika, základné ochorenia
Pozitívne a negatívne vlastnosti baktérií
Fyziologická charakteristika baktérií
Charakteristika a klasifikácia vírusov a vírusové ochorenia (AIDS)
Mechanizmus infekcie bakteriálnej bunky baktériofágom
Pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie
Charakteristika a význam chromozómov (haploidný, diploidný počet)
Význam dedičnosti pre človeka
Mutácie, základné skupiny mutagénov, ich vlastnosti
Význam ekológie pre život jedinca
Vlastnosti a zloženie krvi, jej význam
Krvné skupiny, ich význam pre organizmus
Hemokoagulácia a hemaglutinácia krvi, rozdielnosti
Srdce ako čerpadlo, jeho vlastnosti
Charakteristika jednotlivých oddielov srdca
Fyzikálne zákony prúdenia krvi a mechanické vlastnosti krvi
Elastické vlastnosti ciev a ich odpor
Prúdenie tekutín v organizme (krv, lymfa)
Gastrointestinálny systém
Dutina ústna, pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo
Pečeň, jej morfológia a funkcia
Metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín
Vitamíny a ich význam pre človeka. Ochorenia s ich nedostatku
Anatómia a fyziológia rozmnožovacej sústavy u muža a ženy 
Vývin nového jedinca, význam placenty, životné obdobia človeka
Význam hormónov pre človeka
Pohlavné hormóny, sekundárne pohlavné znaky
Stavba a funkcia respiračného systému
Nervový systém, jeho stavba a funkcia
Reflexný oblúk, jeho stavba a funkcia
Percepcia svetla, fotochémia zraku 
Vylučovací systém a jeho stavba a funkcia
Pitný režim a jeho význam 
Pohybová sústava, jej vlastnosti a význam
Stavba a funkcia svalu (kostrový, srdcový, hladký)
Teória a fázy svalovej kontrakcie
Fyzikálne vlastnosti bunkovej membrány, transporty cez membrány
Tkanivá, ich podobnosti a rozdielnosti                                                                                                         

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Suhlas prípravný kurz.docx  –  19,3 KB

Návratka

navratka_KURZ.docx  –  5,0 MB