Vedenie fakulty
Vedenie fakulty je užším stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú tajomník a prodekani.
 

Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH 
poverený dekan FZV 
033/ 55 65 721
juraj.stofko(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

PhDr. Martina Bleščáková, PhD.
poverená prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium
033/ 5565 735
Hajdóczyho 1, Trnava, miestnosť č. 512
konzultačné hodiny prebiehajú v Trnave na Hajdóczyho 1, v miestnosti č. 512 v týchto dňoch:
utorok: 9.00-11.00, streda : 8.00-10.00, štvrtok : 10.30-12.00
martina.blescakova(zav.)ucm.sk

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
poverený prodekan pre vedu a rozvoj
033/55 65 734
konzultačné hodiny: po elektronickej dohode s pedagógom
richard.imrich(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
prodekanka pre vonkajšie vzťahy
033/55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 8.15-9.45
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile :jana.koisova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Stanová
poverená prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
033/ 55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom prostredníctvom e-mailu 
jana.stanova(zav.)ucm.sk

Dekanát FZV

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektová manažérka
gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistentka dekana
033/ 55 65 731
eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistentka vedúcich katedier
033/55 65 721
monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Orihelová
asistentka vedúcich katedier
administrátorka webovej stránky a sociálnych sietí   
033/55 65 721
vanesa.orihelovajohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Dana Pavlovičová
referentka knižnice
033/55 65 733
dana.pavlovicova(zav.)ucm.sk