Vedenie fakulty
Vedenie fakulty je užším stálym poradným orgánom dekanky. Jeho členmi sú tajomník a prodekani.
 

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
dekanka FZV 
033/ 55 65 721
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.
poverená prodekanka pre vzdelávanie
033/55 65 734
online konzultácie (MS Teams) Po. a Str. od 16:00 do 16:45, rezervácia termínu prostredníctvom e-mailu: lenka.janosikova(zav.)ucm.sk
konzultácie prostredníctvom e-mailu: lenka.janosikova(zav.)ucm.sk

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
prodekan pre kvalitu, vedu a rozvoj
033/55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredu v čase od 15.30 do 17.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
prodekanka pre vonkajšie vzťahy
033/55 65 734
Konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 8.15-9.45
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile :jana.koisova(zav.)ucm.sk

Dekanát FZV

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektová manažérka
gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistentka dekanky
033/ 55 65 731
eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistentka vedúcich katedier
033/55 65 721
monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Vanesa Bacúšanová
asistentka vedúcich katedier
asistentka pre styk s verejnosťou
033/55 65 721
vanesa.bacusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ingrid Haas, MBA
referentka knižnice
033/55 65 733
ingrid.haasjohn(zav.)doeucm.sk