Doktorandské štúdium

Termín podania prihlášky na PhD. v dennej a v externej forme: - do 15. mája 2024

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: 18.06.2024 

(presný čas a miestnosť bude uchádzačom zaslané na pozvánke k prijímaciemu konaniu)Harmonogram doktorandského štúdia:

Zimný semester akademického roka 2023/2024
Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia – september 2023
Zápis študentov do ďalších rokov štúdia **** – september 2023
Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 – 18. 09. 2023
Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OVV – do 29. 09. 2023
Prázdniny zimné – 18. 12. 2023 – 31. 12. 2023
Dizertačná skúška – 1. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 18. 01. 2024
Termín odovzdania projektov na DzS – do 06. 12. 2023
Letný semester akademického roka 2023/2024
Dizertačná skúška – 2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 20. 06. 2024
Termín odovzdania projektov na DzS – 15.05.2024

Výročné hodnotenie doktorandov

Výročné hodnotenie doktoranda je zhodnotením stavu a úrovne vedeckej výchovy doktoranda, kontrolou plnenia termínovaných úloh individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda. Doktorand predkladá na referát pedagogickej činnosti vyplnený formulár Ročné hodnotenie doktoranda podpísaný školiteľom a doktorandom na konci každého akademického roka, najneskôr do termínu schváleného podľa harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. 

Školiteľ predkladá odborovej komisii výročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu.

Doktorand predkladá na referát pedagogickej činnosti:
vyplnený formulár Ročné hodnotenie doktoranda,
vyplnený formulár Individuálny študijný plán,
Zoznam publikačnej činnosti z Univerzitnej knižnice UCM – články, resp. príspevky doktoranda musia byť evidované v Univerzitnej knižnici UCM.

Dizertačná skúška 
Doktorand k dizertačnej skúške predkladá  spolu so Záväznou prihláškou na dizertačnú skúšku  aj Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky a Rámcový projekt k téme dizertačnej práce - v počte 2 ks zviazané hrebeňovou väzbou.

Smernica o doktorandskom štúdiu na FZV UCM 2024

Smernica o doktorandskom studiu na FZV UCM 2024.pdf  –  143,2 KB

Rámcový projekt uchádzača k téme dizertačnej práce

Rámcový projekt uchádzača k téme dizertačnej práce na Fakulte zdravotníckych.docx  –  4,5 MB

Témy dizertačných prác s anotáciami AR 2024-2025 FZV UCM

Témy dizertačných prác s anotáciami AR 2024-2025 FZV UCM .pdf  –  183,0 KB

Individuálny študijný plán PhD. FZV UCM

Individualny-studijny-plan-PhD-FZV-UCM-2.doc  –  72,0 KB

Ročné hodnotenie doktoranda za rok AR 2022/2023

rocne_hodnotenie_doktoranda_za_rok_2022_2023.doc  –  81,0 KB

Prijímacie konanie na AR 2024/2025

Fakulta zdravotníckych vied UCM.docx  –  40,3 KB

Prihláška na doktorandské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium.pdf  –  371,9 KB

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky pre doktorandské štúdium

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky pre doktorandské štúdium.pdf  –  90,1 KB

Témy dizertačných prác na AR 2023/2024

Témy dizertačných prác na AR 2023-2024.pdf  –  86,3 KB

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022/2023

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022_2023.pdf  –  131,9 KB

Individuálny študijný plán PhD.-FZV-UCM-2.

Individualny-studijny-plan-PhD-FZV-UCM-2.pdf  –  259,5 KB

Smernica o doktorandskom štúdiu UCM 2023

Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave-úplné znenie.pdf  –  441,1 KB

Príloha 15 Opis študijného programu SJ DoD

Príloha 15 Opis študijného programu_SJ DoD.pdf  –  737,1 KB

Poriadok prijímacieho konania na UCM

29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf  –  319,2 KB