Hodnotenie prijímacieho konania

test z biológie = 75% z celkového hodnotenia,

profilové predmety = 18% z celkového hodnotenia (biológia, fyzika, cudzí jazyk),

maturitná skúška = 7% celkového hodnotenia.

Poznámky k hodnoteniu:

a) Pre prijatie uchádzačov, ktorí vykonali maturitnú skúšku podľa súčasných predpisov, budú smerodajné:

známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni B2, resp. na úrovni B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1–C2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

b) Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

celkový výsledok maturitnej skúšky.