Výstupy štúdia

Hlavné výstupy vzdelávania

Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti:

·         z vied, na ktorých sú založené činnosti rádiologického asistenta, najmä z topografickej anatómie a patológie, ionizujúceho žiarenia, klinickej onkológie a nukleárnej medicíny, 

·         z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov, 

·         o základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia ,

·         klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, rádioterapie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie.

Teoretické vedomosti

Absolvent rádiologickej techniky

·         ovláda podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace so zobrazovacími technikami pri diagnostickom použití ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia v medicíne ako aj s ožarovacími technikami vo všetkých modalitách rádioterapie tak isto aj vo vzťahu k rôznym druhom používaného ionizujúceho žiarenia v medicíne a ich účinkami na živé systémy, s prihliadnutím na riziká deterministické a stochastické, 

·         implementuje nadobudnuté poznatky pri radiačnej ochrane pacienta, optimalizáciou dávky žiarenia u zobrazovacích i liečebných rádiologických postupov v medicíne,

·         má poznatky o zdravotníckej technike, rádiologickej technike, ktoré použije vo vzťahu k rádiologickým zobrazovacím a rádioterapeutickým postupom a technikám, s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta a obslužného zdravotníckeho personálu, 

·         použije vedomosti o stavbe zdravého ľudského organizmu ako aj patológiách, o topografických pomeroch a fyziologických pochodoch prebiehajúcich v organizme pri svojej praktickej činnosti, 

·         má vedomosti a poznatky z biomedicínskych a humanitných (predklinických a klinických) predmetov, aplikuje ich pri uspokojovaní potrieb chorého, pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických výkonoch

Praktické schopnosti a zručnosti

·         Absolvent rádiologickej techniky  na základe indikácie lekára vykonáva samostatne rádiologické zobrazovacie vyšetrenia, plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom nesie za realizáciu týchto postupov plnú zodpovednosť. 

·         Na základe predpisu lekára samostatne vykonáva ožarovacie techniky v rádioterapii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť vykonania týchto techník. 

·         Prakticky aplikuje všetky pravidlá, obmedzenia a odporučenia pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu k pacientom a zdravotníckemu personálu. 

·         V rozsahu svojej odbornej kvalifikácie používa rádiologickú techniku s ohľadom na zabezpečenie komfortu chorého. 

·         Dokáže poskytnúť chorým ošetrovateľskú starostlivosť pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických postupoch, vrátane kvalifikovanej predlekárskej prvej pomoci. 

·         Je pripravený sa zaradiť do špičkového špecializovaného pracoviska.

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent rádiologickej techniky 

·         pozná štruktúru zdravotníckej starostlivosti v SR a okolitých štátoch a svoje postavenie v zdravotníckej štruktúre,

·         vie aplikovať získané vedomosti zo zdravotníckeho manažmentu, zdravotníckeho práva, psychológie a etiky v profesionálnom prístupe ku chorým i spolupracovníkom, 

·         realizuje výsledky vedeckého výskumu v rádiológií vo svojej praxi a dokáže pracovať ako člen výskumného tímu,

·         je teoreticky aj prakticky pripravený získať kvalifikáciu potrebnú k odbornému dohľadu nad dodržiavaním radiačnej ochrany, 

·         ovláda a komunikuje aspoň v jednom cudzom jazyku, je schopný študovať zahraničnú literatúru, 

·         ovláda prácu s počítačom.