Vzdelávacie ciele

Rádiologická technika je multidisciplinárny odbor, ktorý využíva ionizujúce a neionizujúce žiarenie k diagnostickým a terapeutickým účelom. Absolventi odboru Rádiologická technika sú pripravení nielen samostatne realizovať diagnostické a terapeutické výkony v rádiodiagnostike, rádioterapie a nukleárnej medicíne, ale svoje vedomosti vedia využiť a uplatniť v odboroch, ktoré vyžadujú odborníkov pre prácu s ionizujúcim žiarením.

V rámci rádiodiagnostiky sa absolventi zoznamujú s prístrojmi využívajúcimi ionizujúce a neionizujúce žiarenie k zobrazeniu ľudského tela, s pracovnými štandardnými vyšetrovacími postupmi na určenie včasnej diagnostiky a vykonanie terapeutických zákrokov. Skiagrafia a skiaskopia patria medzi základné rádiologické zobrazovacie metódy skeletu, hrudníka, brucha a ďalších oblastí. Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje podrobné zobrazenie vnútorných orgánov ľudského tela. Digitálna subtrakčná angiografia DSA je miniinvazívna metóda na zobrazenie cievného systému. Magnetická rezonancia (MRI) slúži na získanie obrazu orgánov a tkanív použitím silného magnetického poľa a rádiofrekvenčných vĺn. Ultrasonografia (USG) používa na vytváranie obrázkov vysokofrekvenčné zvukové vlny a spolu s magnetickou rezonanciou patria k metódam, ktoré nevyužívajú ionizujúce žiarenie. Princípom rádioterapie je liečba zhubných nádorov ionizujúcim žiarením za súčasného šetrenia zdravého tkaniva.

Absolventi získajú zručnosti v aplikácií ionizujúceho žiarenia na ožarovačoch využívaných na rádioterapeutických oddeleniach. Nukleárna medicína využíva k diagnostike a terapie otvorené žiariče, ktoré sa aplikujú do tela. Absolventi získavajú prehľad o výrobe a aplikácií rádiofarmák, znalosti o vyšetrovacích postupoch na prístrojoch Napr.: SPECT, PET. Pomocou uvedených techník ako aj ďalších techník uvedených v študijnom programe absolventi prispejú k včasnej diagnostike a liečbe mnohých závažných ochorení.

Rádiológia, rádioterapia a nukleárna medicína sú ťažiskom študijného programu, v ktorom sa kladie veľký dôraz nielen na znalosti z modernej prístrojovej techniky a oblasti zdravotníctva ako je napr. anatómia a fyziológia človeka ale má prehľad i o princípoch a legislatíve radiačnej ochrany. Absolventi získajú zručnosti v spracovaní zobrazovacích dát, v informačných technológiách v rádiológie. Súčasťou štúdia odboru je i klinická prax na vybraných diagnostických, terapeutických pracoviskách a pracoviskách nukleárnej medicíny, kde sa absolventi priamo zoznamujú s prácou rádiologického technika.