Fyzioterapia–Mgr.–II. stupeň štúdia

Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia

 

Priebeh praktickej štátnej skúšky
Zoznam študentov s časovým harmonogramom bude zverejnený na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave. Praktická štátna skúška v magisterskom študijnom programe fyzioterapia bude prebiehať v priestoroch Fakulty zdravotníckych vied . Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšky. V praktickej časti štátnej skúšky magisterského študijného programu fyzioterapia si študenti náhodným výberom vylosujú číslo otázky  na praktické štátne skúšky . Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.


Priebeh teoretickej štátnej skúšky
Teoretická štátna skúška bude prebiehať v ten istý deň ako praktická štátna skúška. Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky na Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšania. Bude nasledovať: 

a) Obhajoba záverečnej práce
Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - kliknite na tento odkaz
Študenti si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby.Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej záverečnej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.

b) Ústna skúška
Študenti si vytiahnu po jednej otázke z okruhov: Diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii a Organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii (dostupné tu) , študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na doplňujúce otázky a pripomienky členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied. Vyhodnotenie skúšky sa zverejní v systéme AIS na záver dňa.Praktická štátna skúška-otázky

Otázky na praktickú ŠS.docx  –  13,6 KB