Fyzioterapia–Bc.–I. stupeň štúdia

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdiaZoznam študentov s časovým harmonogramom bude zverejnený na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave.
Praktická štátna skúška v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia bude prebiehať na klinických pracoviskách. Pri príchode na klinické pracovisko sa študenti prezlečú do bieleho odevu.  Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom. V praktickej časti štátnej skúšky bakalárskeho študijného programu fyzioterapia si študenti náhodným výberom vylosujú diagnózu pacienta príslušného zdravotníckeho zariadenia na praktické štátne skúšky . Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.

Študenti vykonávajú teoretickú štátnu skúšku na Fakulte zdravotníckych vied v Piešťanoch. Na štátnej skúške sa okrem vedomostí očakáva aj spôsob, akým samých seba študenti reprezentujú:

a) Obhajoba záverečnej práce
Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) -kliknite na tento odkaz. Študenti si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby. Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej záverečnej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.

b) Ústna skúška
Študenti si vytiahnu otázky z predmetov Diagnostické a terapeutické metódy vo fyzioterapii, Fyzikálna terapia a balneológia, Kineziológia a patokineziológia (dostupné tu ). Študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na dotazy členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied. Vyhodnotenie skúšky sa zverejní v systéme AIS na záver dňa.