MPH- Master of Public Health

MPH špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health

Podmienky prijatia na špecializačné štúdium a podmienky ukončenia špecializačného štúdia podľa § 70 Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 Podmienky prijatia na štúdium MPH:

·       vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijných odboroch podľa osobitného predpisu

·       3 roky odbornej praxe 

·       podmienkou zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve (je uzavretý pracovný pomer  s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti), preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe neurčuje

·       uzavretý pracovný pomer s organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva alebo verejného zdravotníctva, alebo sa podieľa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

·       v období štúdia MPH nesmie byť uchádzač zaradený v inej špecializácii.

Zdravotnícky pracovník (školenec)  môže byť zaradený do špecializačného štúdia:

·       na základe žiadosti zamestnávateľa vedúcim pracovníkom príslušného zdravotníckeho zariadenia

·       na základe jeho žiadosti o špecializačné štúdium na vlastné náklady.

 Prílohu k žiadosti o zaradenie na štúdium:

·       tvorí úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní  (kópia diplomu 2. stupňa VŠ vzdelania). Občan SR, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec, predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie  do špecializačného štúdia rozhodnutie Ministerstva školstva SR o uznaní dokladov  o vzdelaní získanom v cudzine (zákon NR SR č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných  kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

·       potvrdenie od zamestnávateľa o práci v zdravotníctve

·       potvrdenie o odbornej praxi v dĺžke  minimálne troch rokov

·       čestné prehlásenie, že v súčasnosti nie je uchádzač o štúdium MPH zaradený v inej špecializácii a ani v inej vzdelávacej ustanovizni

·       štruktúrovaný životopis s dôrazom na doterajší profesijný profil (rodné číslo, bydlisko, telefónne prípadne mobilné spojenie, e-mail)

Do štúdia sa nezapočítava obdobie zdravotnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy. 

Podmienky prijatia uchádzača pre akreditovaný špecializačný študijný program sú stanovené na základe minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program MPH.

 MPH - prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na ŠS.doc  –  150,0 KB

MPH - otázky na záverečné skúšky

Otázky na ZS MPH.pdf  –  459,3 KB