Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 2. stupeň

Absolvent 

•         má základné poznatky o stratégii, systéme, sociálnom zabezpečení a poradenstve, zdravotnom poistení a legislatívnej oblasti zdravotnej starostlivosti, 

•         chápe základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania obnovovania a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, 

•         ovláda základy metodológie profesijného vedeckého výskumu a informačných technológií, 

•         ovláda základy profesijného manažmentu, 

•         ovláda organizáciu svojej práce, práce a spolupráce v zdravotníckom tíme, komunikáciu a odovzdávanie profesionálnych informácií v tíme, 

•         ovláda manažérsku komunikáciu vo fyzioterapii, 

•         ovláda základy poradenstva v sociálnej oblasti.