Výstupy vzdelávania 2. stupeň

Teoretické vedomosti

Absolvent 

•         pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku, 

•         má vedomosti z patomorfologických a patofyziologických prejavov chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme, 

•         má základné poznatky zo zdravotníckej štatistiky a výskumu vo fyzioterapii, 

•         ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej manažérskej komunikácie v profesionálnej činnosti, 

•         má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch psychosomatiky, psychoterapie a psychológie,

•         ovláda základné princípy zdravotníckej etiky, 

•         má teoretické vedomosti zo špeciálnych metodík kineziológie a patokineziológie v neurológii, ortopédii, chirurgii, traumatológii, gynekológii, pediatrii a vo vnútornom lekárstve, 

•         ovláda široký systém poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky a lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie, 

•         ovláda teoretické poznatky v sociálnej oblasti, sociálnych službách a poradenstve, zdravotnej politike a v legislatíve,

•         má teoretické poznatky, návody a postupy ergoterapie v liečebnej rehabilitácii, 

•         má teoretické poznatky z robotickej rehabilitácie, virtuálnej rehabilitácie, telerehabilitácie, základy aspektov športu telesne znevýhodnených, 

•         má teoretické základy algeziológie, vedenia a analýzy bolestivých vnemov a možnosti fyzioterapeutickej intervencie pri bolestivých stavoch pohybového systému, 

•         má teoretické poznatky v organizácii a manažmente vo fyzioterapii.