Hodnotenie prijímacieho konania 2. stupeň

Poradie úspešnosti uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:

·         vážený študijný priemer výsledkov štátnej skúšky – maximálne 30 bodov.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan FZV UCM v Trnave.

Neprijatý uchádzač o štúdium môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do 8 dní od jeho doručenia  dekanovi univerzity. V prípade, ak po ukončení procesu prijímania prihlášok na štúdium počet uchádzačov výrazne neprevyšuje, je rovný alebo je nižší ako plánovaný počet prijatých, môže dekan rozhodnúť o prijatí bez prijímacích skúšok. O tomto rozhodnutí sú uchádzači včas upovedomení písomne.