Vzdelávacie ciele 2 stupeň

Absolvent 

•         Absolvent 2. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, nesie osobnú zodpovednosť vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. 

•         Absolventi môžu vykonávať samostatne metodickú a analytickú prácu, podieľať sa na tvorbe programov a očakáva sa schopnosť aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti, napr. tvorby aplikačných programov, analýzy vyučovacích metód, projektovanie a podieľanie sa na výskume, riadiacej práce v štátnej správe i súkromnom sektore. 

•         Určuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy, balneologické postupy, hydroterapiu, ergoterapiu a elektroterapiu vo všetkých klinických odboroch ako sú neurológia, ortopédia, chirurgia, traumatológia, gynekológia, vnútorné lekárstvo a pediatria. 

•         Absolventi ovládajú základy ergoterapie, robotickej rehabilitácie, virtuálnej rehabilitácie, telerehabilitácie, základy aspektov športu telesne znevýhodnených, špeciálnej kineziológie a patokineziológie. 

•         Ovládajú základné metodické postupy v manažmente vo fyzioterapii, v organizácii zdravotníctva, poisťovníctva a v sociálnej oblasti. 

•         Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým a telesne znevýhodneným. Vedia vyjadriť empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť pacienta, na jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, telesného znevýhodnenia, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. 

•         Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore, tvorivo sa podieľa na rozvoji odboru a pedagogicko - vedeckej činnosti. 

•         V oblasti vzdelávania je pripravený sa podieľať na vzdelávaní a príprave fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom. 

•         Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné štúdium III.stupňa, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.