Výstupy vzdelávania 3. stupeň

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Fyzioterapia (3. stupeň):

•         má teoretické vedomosti na úrovni súčasného stavu poznania v odbore Fyzioterapia spolu s väzbou na pridružené a príbuzné teoretické vedné disciplíny v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému,

•         je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v odbore Fyzioterapia,

•          ovláda výskumné metódy v odbore Fyzioterapia, 

•         ovláda problematiku fyzioterapeutického jadra, zahrňujúcu kineziológiu a patokineziológiu, funkčnú diagnostiku lokomočného systému, metódy kinezioterapie, balneoterapiu, klimatoterapiu, hydroterapiu, termoterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a ďalšie súčasti odboru v rozsahu potrebnom pre klinický aplikovaný výskum. 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Fyzioterapia (3. stupeň) si osvojí:

•         zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, 

•         právne aspekty výskumu fyzioterapeutického výskumu, 

•         etické a spoločenské stránky vedeckej práce, 

•         schopnosť prezentácie výsledkov vedeckého výskumu v publikačnej a prednáškovej forme, 

•         rozvoj študijného programu Fyzioterapia a jeho prínos pre prax, 

•         potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade doktorandov dennej formy štúdia, 

•         schopnosť prispieť pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania na národnej alebo medzinárodnej úrovni (dizertabilnosť- študent preukáže, že vie vedecky pracovať a to tak, že niekoľko jeho pôvodných vedeckých prác je prijatých na publikovanie po recenzovaní/ posúdení úzko špecializovanou vedeckou komunitou), 

•         schopnosť kritickej analýzy hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov, 

•         schopnosť komunikovať s kolegami . širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou svoju oblasť expertízy, 

•         schopnosť v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technologický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach.