Podmienky prijatia 3. stupeň

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Fyzioterapia,

externé štúdium - vyžaduje sa súbežná súvislá prax v odbore,

absolvovanie ústnej rozpravy pred komisiou,

prezentácia k stanovenej téme dizertačnej práce,

preukázanie jazykových znalostí z anglického jazyka úroveň B2-C1,

zoznam publikovaných prác.

Prihláška

Prílohy (kópie musia byť úradne overené):

vysokoškolský diplom druhého stupňa z odboru Fyzioterapia, dodatok k diplomu (overené kópie posielajú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len  absolventi FZV),

vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie pošlú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia  pošlú len absolventi FZV,

životopis,

potvrdenie o ukončení magisterského štúdia a získania titulu “Mgr.“ (potvrdenie musí obsahovať  aj  priemer  zo štátnej skúšky k tabelácii do prijímacieho konania  (je potrebné zaslať obratom po vykonaní  štátnej skúšky),

potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium,

potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva    dostupný na  https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/).