Podmienky absolvovania programu 3. stupeň

Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. Podmienky ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia sú uvedené v Študijnom poriadku UCM (Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8/2020): https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf

Základnou podmienkou riadneho skončenia  doktorandského štúdia je absolvovanie štúdia v študijnom programe podľa odporúčaného študijného plánu získaním požadovaného množstva kreditov (180 kreditov), v ktorom je zahrnuté aj úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky (20 kreditov) a obhajoby dizertačnej práce (30 kreditov), pričom štandardnú dĺžku štúdia môže študent prekročiť v doktorandskom stupni štúdia o dva roky.

Požiadavky na riadne skončenie štúdia sú stanovené v Študijnom poriadku UCM v Trnave.

·         Autorstvo alebo spoluautorstvo doktoranda minimálne troch vedeckých prác v odbore (nezohľadňujú sa anotácie, abstrakty a postery). Z toho je najmenej jedna vedecká alebo odborná práca evidovaná v medzinárodne uznávaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS s primeraným autorským podielom podľa zaužívaných zvykolostí príslušného študijného odboru. Plnenie preukazuje jedným z uvedených spôsobov: výpisom z evidencie publikačnej činnosti z On-line katalógu Univerzitnej knižnice UCM, CREPČ, databázy WoS/Scopus alebo potvrdením vydavateľa o prijatí výstupu do tlače. - Doktorand je počas štúdia členom riešiteľského kolektívu najmenej jedného výskumného projektu (grantu) evidovaného na UCM, vrátane inštitucionálnych projektov. Plnenie preukazuje evidenciou v riešiteľskom kolektíve.

·         Doktorand počas štúdia absolvuje najmenej jednu zahraničnú mobilitu, alebo zahraničné mobility v súhrnnej dĺžke trvania najmenej 1 mesiac (môže ísť o študijný, prednáškový, výskumný pobyt/pobyty, alebo ich kombináciu). Plnenie preukazuje písomným potvrdením hosťujúcej inštitúcie. V prípade externého štúdia môže súčasť UCM na ktorej sa príslušný študijný program uskutočňuje stanoviť náhradu plnenia tejto podmienky - Doktorand sa každoročne aktívne zúčastňuje najmenej jedného vedeckého podujatia, z toho aspoň jedno počas štúdia je v zahraničí.

Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe, podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov sú popísané v Informačných listoch predmetov. Tento dokument (tieto dokumenty) okrem definovania samostatných podmienok absolvovania predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu.