Hodnotenie prijímacieho konania 3. stupeň

Poradie úspešnosti uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií.

Prijímacie konania sa koná formou ústnej rozpravy, kde uchádzač môže získať maximálne 100 bodov, minimálne 70 bodov.

Rozprava pozostáva:

50 bodov projekt

25 bodov odborná pripravenosť

25 bodov motivácia

Uchádzač v prihláške na doktorandské štúdium uvedie predpísané údaje v prihláške na vysokoškolské štúdium.

K prihláške uchádzač priloží:

a. životopis,

b. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

c. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,

d. ďalšie doklady, svedčiace o ďalších odborných a vedeckých aktivitách,

e. rámcový projekt k téme dizertačnej práce.

Dekan FZV UCM v Trnave pozve uchádzača na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred dátumom jej konania s oznámením miesta a hodiny jej konania a jej obsahového zamerania.

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a najmenej dvaja členovia, ktorých vymenúva dekan FZV UCM v Trnave. Spravidla ďalším členom komisie je školiteľ pre vypísanú tému. 

V prípade prijímacieho konania uchádzača na tému dizertačnej práce, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca externej vzdelávacej inštitúcie určený štatutárnym zástupcom externej vzdelávacej inštitúcie. 

Prijímacia skúška sa po dohode dekana FZV UCM v Trnave s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti vymenovaných členov prijímacej komisie.

Informácie k prihláškam na štúdium nájdete na: https://fzv.ucm.sk/sk/doktorandske-studium/