Pravidlá vyučovania a učenia sa 3. stupeň

Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM:

 ·         Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5/2021: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave.

·         Študijný poriadok UCM. Bližšie informácie nájdete na: https://fzv.ucm.sk/sk/legislativa/,

·         Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. Bližšie informácie nájdete na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akademickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf

·         Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť. Bližšie informácie nájdete na: https://fzv.ucm.sk/sk/agenda-rodovej-rovnosti-na-ucm/