Požiadavky na uchádzačov o štúdium, spôsob ich výberu a odporúčané osobnostné predpoklady 3. stupeň

Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v § 56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Bližšie ich upravuje aj Študijný poriadok UCM v Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave. 

Podmienky prijímania na štúdium sú detailne stanovené v Smernici UCM o doktorandskom štúdiu https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42- Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf a v Poriadku prijímacieho konania UCM https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom študijnom programe v danom odbore. 

Dekan FZV UCM v Trnave môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. 

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. b) Postupy prijímania na štúdium.

Dekan FZV UCM v Trnave vypíše najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium mená školiteľov a témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Témy dizertačných prác na návrh školiteľov po predchádzajúcom súhlase predsedu odborovej komisie, spoločnej odborovej komisie a garanta študijného programu, schvaľuje dekan FZV UCM v Trnave. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.