Podpisovanie tlačív v cudzom jazyku-zodpovedná osoba

Vážení študenti, v prípade,  že budete potrebovať podpísať tlačivo v cudzom jazyku, obráťte sa prosím na  doc. Mgr. Ildikó Matušíkovú, PhD. , poverenú výkonom fukcie prorektora pre vonkajšie vzťahy. 

tel. číslo : 033/ 55 65 133
e-mail : ildiko.matusikova(zav.)ucm.sk  

Pondelok, 27.09.2021

Voľby do študentskej časti AS FZV

Predsedníčka Akademického senátu FZV UCM po schválení AS FZV vyhlasuje podľa Zásad volieb do študentskej časti ASFZV §20 doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV dňa 7.10.2021 online, tajnou voľbou.

Štvrtok, 23.09.2021

Vydávanie diplomov pre absolventov FZV

Vážení absolventi,

doklady o absolvovaní VŠ štúdia sa vydávajú každý utorok na UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava na 1. poschodí v kancelárii č. 110b v čase od 8:30 do 11:00 hod.

Streda, 22.09.2021

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil  doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.

              

Utorok, 14.09.2021

Ubytovanie - Školský internát pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch

Informácie pre študentky FZV UCM, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2021/2022 v Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch (kliknite tu) .   

Utorok, 14.09.2021

Elektronická pošta - študenti

Vážení študenti,na základe SMERNICE O PRAVIDLÁCH SPRÁVY A POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY UCM (Vnútorný predpis 6/2021) ste povinní používať k elektronickej komunikácii s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami výhradne pridelený študentský e-mailový účet UCM. Pričom sa vám zriaďuje e-mailový účet UCM pre potreby plnenia študijných, vedecko-výskumných a umeleckých činností a/alebo úloh súvisiacich s prevádzkou a správou UCM a to automaticky, do 3 dní od riadneho zapísania sa do štúdia.

Pondelok, 13.09.2021