Nahrávanie prednášok študentami

Vedenie Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje študentov, že každá prednáška, alebo praktické cvičenie je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti vysokoškolského učiteľa (autora) a vzťahuje sa na neho ochrana autorského práva podľa § 58 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Utorok, 14.12.2021

Vymenovanie dekana FZV

Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. menoval s účinnosťou od 7.12. 2021 prof. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc. za dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM

Srdečne gratulujeme ! 

Piatok, 10.12.2021

Oznam

Dekan FZV UCM s radosťou oznamuje, že pán prim. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR, vedúci Katedry rádiológie FZV UCM, bol v habilitačnom konaní na Masarykovej Univerzite v Brne dňa 30. 11. 2021 menovaný docentom pre odbor rádiológie

Piatok, 10.12.2021

Voľba kandidáta na dekana

Dňa 6.12.2021 na 10. zasadnutí AS FZV UCM prebehla voľba kandidáta na dekana. Na základe odovzdaných platných hlasov bol zvolený za kandidáta na dekana FZV UCM v Trnave

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar CSc.

Pondelok, 06.12.2021

Príkaz dekana o skúškovom období v AR 2021/2022

Vážení študenti i pedagógovia,príkaz dekana o skúškovom období v AR 2021/2022 nájdete v časti legislatíva. 

Pondelok, 06.12.2021

Štipendiá SAIA

Do pozornosti dávame ponuky vhodné pre študentov, doktorandov a výskumníkov UCM:

Streda, 01.12.2021