Výstupy štúdia 1. stupeň

Teoretické vedomosti

•         pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát a chápanie ľudského organizmu ako dynamického a adaptabilného celku,

•         má základné poznatky z anatómie, fyziológie a patofyziologckých prejavoch, chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme,

•         má základné poznatky z hygieny, prevencie a zdravotníckej štatistiky,

•         prostredníctvom získaných poznatkov rozumie jednote organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, významu preventívnych opatrení v zmysle ochrany a podpory zdravia,

•         má základné poznatky farmakológie o účinku liečiv,

•         ovláda teoretické princípy ošetrovateľskej techniky s následnou schopnosťou využívať teoretické poznatky vo fyzioterapii, ovláda teoretické princípy a zásady prvej pomoci pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach

•         má základné poznatky o faktoch, pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, psychológie a sociológie,

•         ovláda teoretické základy a spôsoby efektívnej komunikácie v profesionálnej činnosti, 

•         ovláda základné princípy zdravotníckej etiky, 

•         má teoretické základy z kineziológie a patokineziológie,

•         ovláda diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému,

•         ovláda základný okruh poznatkov, údajov a metód diagnostiky lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie procesu vo fyzioterapii liečebnej rehabilitácii, 

•         ovláda základný okruh poznatkov kinezioterapie všeobecne a podľa konkrétneho stavu, charakteru ochorenia, postihnutia v jednotlivých klinických odboroch a v jednotlivých vekových kategóriách, 

•         ovláda základný okruh poznatkov o fyzikálnej podstate balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkoch a dejoch uskutočňujúcich sa v organizme so zameraním na prevenciu, diagnostiku a terapiu, 

•         ovláda základný okruh teoretických poznatkov z rekondično-relaxačných cvičení, ich využití a fyziologických účinkoch s následnou schopnosťou využitia v kinezioterapii 

•         ovláda indikácie a kontraindikácie fyzioterapeutických postupov, metodík, fyzikálnej terapie, elektroliečby, balneológie, hydrokinezioterapie, hydroterapie a masáží,

•         má teoretické vedomosti ohľadom kondičnej prípravy, 

•         má prehľad o správnej nutričnej výžive, 

•         má základné poznatky z informatiky zamerané hlavne na profesionálnu činnosť, fyzioterapeuta a základy výskumu vo fyzioterapii, 

•         ovláda lekársku terminológiu na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu a osvojenie si odbornej profesijnej terminológie, 

•         ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre a profesijnú komunikáciu, 

•         má vedomosti a poznatky z biomedicínskych a humanitných (predklinických a klinických) predmetov.Praktické schopnosti a zručnosti

•         komplexne ovláda opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii,

•         ovláda základný okruh jednotlivých metód, techník a postupov funkčnej diagnostiky pohybového systému a lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu fyzioterapeutických postupov, 

•         ovláda základný okruh metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a charakteru ochorenia, postihnutia a zdravotného znevýhodnenia v jednotlivých vekových kategóriách, 

•         prakticky ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikáciu procedúr fyzikálnej terapie,

•         prakticky ovláda indikácie, kontraindikácie a aplikáciu jednotlivých druhov mechanoterapie a manuálnych techník, 

•         prakticky ovláda indikácie, kontraindikácie a aplikáciu pohybovej terapie a fyzioterapeutických metodík vo fyzioterapeutických postupoch,

•         prakticky ovláda poradenskú činnosť v odbore fyzioterapia, základy metód, foriem a prostriedkov vzdelávania vo výchove k zdraviu a vhodnej posturálnej životospráve ,

•         prakticky ovláda poradenskú činnosť v oblasti ergonómie,

•         ovláda profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku pacientom/klientom,

•         ovláda základné ošetrovateľské techniky, bezpečnosť pacienta, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o pacientov, ich využitie vo fyzioterapii,

•         ovláda kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život a pri hromadných udalostiach,

•         ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach, 

•         má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni analýzy a syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum,

•         prakticky má fyzickú zdatnosť a ovláda kondičnú prípravu,

•         ovláda kinezioterapeutické postupy a metódy ako napr.: mäkké a mobilizačné techniky , techniky postizometrickej relaxácie, recipročnej inhibície, facilitačno-inhibičné techniky, základné fyzioterapeutické metodiky, metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach,

•         je pripravený sa zaradiť do multidisciplinárnych tímov vo všetkých medicínskych odboroch,

•         veľký dôraz sa kladie na praktickú výučbu, semestrálnu klinickú prax a súvislú letnú prax v zmluvných zdravotníckych zariadeniach.