Uplatnenie absolventov 1. stupeň

Prvoradé uplatnenie absolventov by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia (nemocnice), ale aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach. Absolventi vykonávajú svoju vysoko profesionálnu činnosť v rámci preventívnej, diagnostickej, fyzioterapeutickej a liečebnej starostlivosti v liečebných a kúpeľných zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v rehabilitačných ústavoch, v sanatóriách, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, na pracoviskách so zameraním na pohybovú terapiu, fyzikálnu terapiu a komplexnú fyzioterapiu, ako aj v súčasnosti stále viac vyhľadávaných moderných rekreačných a preventívnych zariadeniach typu wellness / fitness. Okrem toho môžu nájsť svoje uplatnenie aj vo vzdelávacích zariadeniach pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, v rekvalifikačných zariadeniach pre zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež môžu pôsobiť v spoločenských organizáciách, ktoré majú vo svojej náplni resocializáciu zdravotne znevýhodnených občanov. Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru fyzioterapie sú subjekty tretieho sektora, ako sú občianske združenia a nadácie. Okrem toho sú absolventi schopní udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendami a líniami vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.