Stručná informácia o ŠVOČ

Fakulta zdravotníckych vied

                                                               Stručná informácia o ŠVOČ


Študentská vedecká a odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) je forma, pomocou ktorej rozvíjajú svoje predpoklady pre vedecko-výskumnú a odbornú činnosť študenti Fakulty zdravotníckych vied UCM.

Študentská vedecká a odborná činnosť sa realizuje na katedrách alebo na celom inštitúte ako výberová činnosť študentov pod odborným vedením pedagógov a vedeckých pracovníkov.

Výsledky svojej činnosti prezentujú študenti každoročne na katedrách, postupujúci študenti na konferencii v rámci celej FZV, eventuálne na medzi fakultnej alebo celoštátnej konferencii.

Študentskú vedeckú a odbornú činnosť riadi na FZV Rada ŠVOČ, ktorá je zložená z delegovaných zástupcov katedier a študentov. Rada ŠVOČ zodpovedá za realizáciu konferencie ŠVOČ na FZV a tiež za vyslanie jej víťazov na vyššie kolá konferencií (medzi fakultná, celoštátna).

Rada ŠVOČ vyhlasuje spravidla v novembri termín konferencie ŠVOČ na FZV, ktorá sa uskutoční najneskôr v apríli - máji nasledujúceho kalendárneho roka. Vydá pokyny pre prvé kolo konferencie, upresní termín konania, súťažné sekcie, charakter písomných prác a vystúpení a formu odovzdania prác, kritériá ich hodnotenia a iné. Tieto pokyny zverejní na webovej stránke FZV.

Rada ŠVOČ každoročne predkladá vedeniu FZV návrh na finančné ohodnotenie najlepších účastníkov konferencie (alebo jej sekcií).

Rada ŠVOČ podáva návrh na účasť zahraničných účastníkov na konferenciu ŠVOČ na FZV a pripravuje návrh na vyslanie účastníkov konferencie na vyššie kolá konferencií.

Rada ŠVOČ predkladá návrh na realizáciu ŠVOČ a potom aj správu o hodnotení priebehu konferencie a o jej výsledkoch vedeniu FZV.