Rigorózne konanie-podmienky

Prihlášku na rigoróznu prácu uchádzač odovzdá alebo zašle poštou na adresu: 
Fakulta zdravotníckych vied, Rázusova 14, 921 01 Piešťany 

Postup podania prihlášky na rigoróznu skúšku je nasledovný: 
1. študent vyplní a zašle tlačivo Prihláška na rigoróznu skúšku,
2. študent vyplní a zašle tlačivo Zásady spracovania rigoróznej práce.
Pre kompletné podanie prihlášky je nutné zaslať spolu obidve tlačivá!  

Spolu s prihláškou a zásadami spracovania rigoróznej práce podať prílohy:
1. úradne potvrdená kópia vysokoškolského diplomu,
2. úradne potvrdená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, príp. osvedčenia alebo vysvedčenia o štátnej skúške, 
3. kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu),
4. životopis,
5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
6. zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),
7. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 

Podmienky prijímacieho konania na AR 2024/2025

Fakulta zdravotníckych vied UCM.docx  –  40,3 KB

Prihláška na rigoróznu skúšku

so-f41-prihlaska_na_rigoroznu_skusku.xls  –  105,0 KB

Súhlas so spracovaním OÚ

suhlas_so_spracovanim_ou-studenti.docx  –  21,1 KB

Zásady spracovania rigoróznej práce

Zásady spracovania rigoróznej práce.docx  –  6,8 MB

Smernica o rigoróznom konaní 2023

2023-1-Smernica_o_rigoroznom_konani.pdf  –  358,4 KB