Rigorózne konanie-podmienky

Prihlášku na rigoróznu prácu uchádzač odovzdá alebo zašle poštou na adresu: 
Fakulta zdravotníckych vied, Rázusova 14, 921 01 Piešťany  do 31. marca pre letný termín a do 30. septembra pre zimný termín príslušného kalendárneho roka.

Postup podania prihlášky na rigoróznu skúšku je nasledovný: 
1. študent vyplní a zašle tlačivo Prihláška na rigoróznu skúšku,
2. študent vyplní a zašle tlačivo Zásady spracovania rigoróznej práce.
Pre kompletné podanie prihlášky je nutné zaslať spolu obidve tlačivá!  

Spolu s prihláškou a zásadami spracovania rigoróznej práce podať prílohy:
1. úradne potvrdená kópia vysokoškolského diplomu;
2. úradne potvrdená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, príp. osvedčenia alebo vysvedčenia o štátnej skúške;
3. životopis;
4. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje;
5. zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má).

Prihláška na rigoróznu skúšku

so-f41-prihlaska_na_rigoroznu_skusku.pdf  –  279,6 KB

Zásady spracovania rigoróznej práce

zasady spracovania rigoroznej prace (1) (1).doc  –  56,0 KB

Smernica rigorózne konanie FZV

Smernica o rigoróznom konaní FZV.pdf  –  565,1 KB