Prijímacie konanie- podmienky prijatia pre Mgr. štúdium

Termín podania prihlášky:

ŠP Fyzioterapia, denná forma: do 31.5.2024
ŠP Fyzioterapia, externá forma: do 31.5.2024

Prihlášku možno podať:

a)   poštou na adresu:  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
                                       Študijné oddelenie  FZV 
                                       Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava

b)   osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917, 01 Trnava)
c)   elektronicky:              https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/start.do

Elektronickú prihlášku vyplňte, vytlačte a následne pošlite poštou na adresu do Trnavy(adresa  uvedená vyššie)

 Elektronická prihláška :https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/

Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete:

Prijímacie konanie na AR 2024/2025

Fakulta zdravotníckych vied UCM.docx  –  40,3 KB

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.pdf  –  426,4 KB