Prijímacie konanie- podmienky prijatia pre Bc. štúdium

Termín podania prihlášky II. kolo Rádiologická technika denná a externá forma:  10.8.2023

Prijímacie konanie na fyzioterapiu Mgr. štúdium externá forma II. kolo -  bez prijímacích skúšok 
 
Prijímacie konanie na rádiologickú techniku Bc. štúdium denná a externá forma II.kolo
Termín: 22.8.2023 

Termín podania prihlášky I. kolo : 

ŠP Fyzioterapia, denná forma: do 30.4.2023
ŠP Fyzioterapia, externá forma: do 30.4.2023
ŠP Rádiologická technika, denná  forma: do 30.4.2023
ŠP Rádiologická technika, externá forma: do 30.4.2023 Prihlášku možno podať:

a)   poštou na adresu:  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
                                       Študijné oddelenie  FZV
                                       Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava

b)   osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917, 01 Trnava)
c)   elektronicky:              https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/start.do

Elektronickú prihlášku vyplňte, vytlačte a následne pošlite poštou na adresu do Trnavy(adresa  uvedená vyššie)

Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/  

Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete: 

2.kolo prijímacieho konania-AR 2023/2024

2_kolo_prijimacieho_konania_AR_23_24.pdf  –  2,0 MB

Prijímacie konanie na AR 2023/2024

Podmienky prijímacieho konania na AR 2023_2024.docx  –  7,9 MB

Tlačivo - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.pdf  –  426,4 KB

Overovanie fyzických schopností atletika

Overovanie fyzických disciplín atletika.pdf  –  117,1 KB