Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2021

Video z podujatia je dostupné tu

Fotogaléria je dostupná tu

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2021 sa konali v dňoch 14. - 15. októbra 2021 v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch. Išlo o piaty ročník tohto vedecko-odborného podujatia, ktoré privítalo vyše 200 účastníkov. Záštitu nad podujatím prevzali MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR a prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Nosnými témami kongresu boli telemedicína a telerehabilitácia, respiračná fyzioterapia, robotika vo fyzioterapii, štandardné postupy vo fyzioterapii, fyzioterapia pred- a po operačných zákrokoch a špecifiká fyzioterapie u starých a krehkých osôb.
Hlavní organizátori – Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská komora fyzioterapeutov – reagovali na aktuálne zmeny v niektorých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (telemedicína, telerehabilitácia, respiračná fyzioterapia), na demografický vývoj v Slovenskej republike s narastajúcim podielom populácie v siedmom a vyššom decéniu, ako i narastajúcim podielom osôb s geriatrickou krehkosťou. Táto geriatrická krehkosť je multikauzálnym syndrómom, ktorý je charakterizovaný stratou fyziologických funkcií, ubúdaním výkonnosti a odolnosti, ako i zvyšovaním zraniteľnosti (vulnerability) s následným vznikom zdravotných komplikácií, závislosti (odkázanosti) alebo smrti.
V tejto súvislosti bol veľký dôraz kladený i na význam prevencie dekubitov (preležanín), keďže práve táto skupina osôb je ich vznikom veľmi ohrozená. Prevencia preležanín môže byť úspešná iba vtedy, ak sa ovplyvnia hlavné príčiny vzniku, t. j. veľkosť a doba pôsobenia mechanického tlaku podložky na kožu a podkožné tkanivá tela. Ku ďalším, dôležitým rizikovým faktorom patrí zhoršený fyzický stav a znížená pohyblivosť (parézy, plégie, poruchy vedomia), stav výživy (obzvlášť kachexia a obezita), pričom nezanedbateľným faktorom je i inkontinencia a pridružené ochorenia podmienené vekom.
Bohatú a prínosnú odbornú diskusiu podnietili i prednášky venované aktuálnym odporúčaniam liečby lymfatickej nedostatočnosti a lymfodrenáže, ako súčasti fyzioterapeutického programu pri preťažení horných končatín. Pri lymfatickej nedostatočnosti je nevyhnutná efektívna kompresívna liečba, ktorá podporuje i efekt manuálnej lymfodrenáže.
Veľký priestor bol venovaný ochoreniam svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, keďže ich počet z roka na rok pribúda. Tieto ochorenia predstavujú obrovskú socioekonomickú záťaž pre spoločnosť, keďže sú štatisticky dlhodobo najčastejšou príčinou chorobnosti a invalidity.
Podľa zdrojov Sociálnej poisťovne bolo na konci roka 2017 v Slovenskej republike 235 706 poberateľov invalidných dôchodkov. Toto číslo predstavuje 4,3 % z celkovej populácie. V roku 2017 pribudlo v Slovenskej republike 21 005 osôb s priznanou invaliditou, z toho 52 % mužov a 48 % žien. Významnou je i skutočnosť, že invalidizácia postihuje práve populáciu osôb v najlepšom produktívnom veku, najviac invalidných dôchodkov bolo priznaných práve vo vekovej skupine od 30 po 60 rokov.
Profesijne prínosnou bola i prednáška s názvom- Ako sa zmenil vývoj chorôb z povolania za posledných 20 rokov a čo to znamená vo fyzioterapeutickej praxi.
Dva workshopy sa venovali i projektu INTERREG NFP304010P714 – stabilite trupu v prevencii bolesti chrbta s praktickými prístrojovými ukážkami vyšetrení.
Vysokú úroveň, čo do obsahu i graficko-estetického prevedenia, mala i posterová sekcia. Ako najlepší poster bola vyhodnotená práca PhDr. Evy Ďurinovej a spol. s názvom: Význam fyzioterapie v prevencii pádov a znižovania rizika úrazov seniorov.
Súhrnne možno konštatovať, že V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni mali vysokú odbornú úroveň.
Poslaním Fakulty zdravotníckych vied, ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej činnosti. Práve organizovanie takýchto odborných podujatí v rámci pre- a postgraduálneho vzdelávania, napomáha pri napĺňaní tohto poslania.

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
poverený výkonom funkcie dekana FZV UCM
prezident kongresu