Záverečné skúšky

Záverečné štátne skúšky

1. Termín štátnych skúšok je v súlade s harmonogramom štúdia od 

2. Školské dielo (záverečná práca) sa odovzdáva podľa stanoveného harmonogramu v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text prostredníctvom AIS a na pamäťovom médiu 1x CD/DVD) i tlačenej forme (1x hrebeňová väzba). Autor diela plne zodpovedá, že elektronická a tlačená forma školského diela musia byť z hľadiska obsahu identické. Tlačenú aj elektronickú formu záverečnej práce odovzdáte tajomníkovi štátnicovej komisie v deň konania štátnej skúšky. Štátna skúška môže byť realizovaná len v prípade, že tlačenú i elektronickú formu záverečnej práce odovzdáte.

3. Požadované údaje na popis pamäťového média CD/DVD, musia byť napísané elektronicky, nie rukou a sú nalepené na celý povrch CD/DVD. K CD/DVD je potrebné priložiť aj analytický list k záverečným prácam na CD nosiči (kliknite na tento odkaz ) CD alebo DVD je potrebné priniesť v papierovom obale. Popis CD/DVD obsahuje nasledovné údaje:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Názov Fakulty
Názov katedry
Názov práce
Typ práce /diplomová, bakalárska, rigorózna/
Rok vydania
Meno autora práce

4. Súčasťou záverečnej práce je aj zadanie, ktoré môže byť vložené ako text bez podpisu vedúceho školiaceho pracoviska alebo ako sken originálneho (podpísaného) zadania. Aktuálne sa však zadania do prác vkladajú bez podpisu. Schválené zadanie nájdete v AIS.       

5. Pred vložením svojej finálnej elektronickej verzie záverečnej práce do AIS si skontrolujte všetky údaje v AIS súvisiace so záverečnou prácou – názov, vedúceho (školiteľa) a anotáciu.

6. S vložením práce do AIS musí najskôr súhlasiť Váš školiteľ. Súhlas Vám z jeho strany musí byť poslaný e-mailom.

7. Záverečnú prácu v elektronickej forme pošlete oponentovi a školiteľovi na ich email v deň nahratia práce do AIS a požiadate ich o vypracovanie posudkov. Posudky Vám oponent aj školiteľ vložia do AIS, najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou. Posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje aj vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite. Študenti sú povinní stiahnuť si konzultantský a oponentský posudok k svojej záverečnej práci zo systému AIS, vložiť ich do tlačenej záverečnej práce ešte pred odovzdaním tajomníkovi štátnicovej komisie v deň konania štátnej skúšky. Tak isto sú študenti povinní  sa pripraviť na otázky a pripomienky z posudkov k obhajobe záverečnej práce. Manuál na vkladanie školského diela nájdete na nasledujúcom odkaze.

8. Termín pre nahrávanie záverečných prác do AIS je najneskôr do  

9. Po nahratí záverečnej práce AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi autorom školského diela a Slovenskou republikou v zastúpení UCM. Za správnosť vyplnených údajov plne zodpovedá autor, teda vy. Túto licenčnú zmluvu (Licenčná zmluva pre CRZP) si vytlačíte v DVOCH kópiách, ktoré podpíšete a odovzdáte tajomníkovi štátnicovej komisie v deň konania štátnej skúšky. Štátna skúška môže byť realizovaná len v prípade, že licenčné zmluvy odovzdáte. 

10. AIS zabezpečí po vložení záverečnej práce aj odoslanie školského diela s príslušnými identifikačnými údajmi na overenie originality do centrálneho registra. Vygenerovaný protokol o originalite podpíšete a odovzdáte tajomníkovi štátnicovej komisie v deň konania štátnej skúšky. Štátna skúška môže byť realizovaná len v prípade, že protokol o originalite odovzdáte.

11. Skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia absolvovaných predmetov (aj z predchádzajúcich častí štúdia). V prípade, že vám bude chýbať hodnotenie predmetov za predchádzajúce štúdium v AISe, treba kontaktovať prodekana pre vzdelávanie, aby hodnotenie doplnil. Inak nebude možné štúdium uzavrieť a nebudete pripustení k štátnej skúške. Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte a pošlete až vtedy, keď v AIS budete mať zaevidované všetky hodnotenia.

12. Je potrebné, aby ste si skontrolovali potrebný počet kreditov, či spĺňate minimum, aby ste mohli byť pripustený k štátnej skúške.

13. Viac sa dozviete z dokumentu prístupného na nasledujúcom odkaze Vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM

14. Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte, uvediete príslušný ročník, študijný program a formu štúdia a to  nasledovne (Zoznam skratiek pre jednotlivé ročníky je dostupný tu) :  3 BcD – FYTE, 4 BcE- FYTE , 3 BcD RATE,  4 BcE RATE, 2 MGD, 3 MGE .
Prihlášku na štátnu skúšku dáte podpísať vedúcemu (školiteľovi) záverečnej práce(podpísať prihlášku vedúcemu záverečnej práce nemusia dávať tí študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne a prihlasujú sa len na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky). Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii stačí zaslať spolu s prihláškou na štátnu skúšku písomný súhlas školiteľa (prostredníctvom mailovej komunikácie). Vyplnenú prihlášku na štátnu skúšku posielate najneskôr do  spolu so súhlasom školiteľa poštou (v prípade opravného termínu nie je potrebné, aby prihlášku opäť podpisoval aj vedúci záverečnej práce, stačí váš vlastnoručný podpis), alebo  prineste osobne do podateľne Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na adresu: 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta zdravotníckych vied
Nám. J Herdu 2
917 01 Trnava
Štátna skúška môže byť realizovaná len v prípade, že prihlášku spolu so súhlasom školiteľa odovzdáte do vyššie uvedeného termínu.

15. Predmety štátnej skúšky spolu s formulárom Prihláška na štátnu skúšku sú dostupné po kliknutí na odkaz:

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdia
Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia
Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdia

16. Je potrebné, aby ste si vysporiadali všetky záväzky voči knižnici FZV UCM ako aj Univerzitnej knižnici, aby ste mohli byť pripustení k štátnej skúške. Všetci študenti (registrovaní ale aj neregistrovaní v knižnici) sú povinní prevziať si z knižnice v Piešťanoch potvrdenie o tom, že nemajú žiadne záväzky voči knižnici v Piešťanoch - ráno v deň štátnej skúšky.

17. Ak sa študentka v priebehu tvorby záverečnej práce vydá, treba uvádzať na licenčné zmluvy, analytický list, CD nosič a  záverečnú prácu nové priezvisko. Zároveň je nutné okamžite e-mailom kontaktovať študijné oddelenie v prípade zmeny priezviska počas štátnej skúšky -  pre správnosť vystavených  dokladov.

18. Priebeh praktickej a teoretickej časti štátnych skúšok je dostupný po kliknutí na odkaz: 

Fyzioterapia – Bc. – I. stupeň štúdia
Fyzioterapia – Mgr. – II. stupeň štúdia
Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdia

FYTE Mgr. - teoretická časť-komisia

rozpis_statnice_2022_kom_1_mgr.xlsx  –  11,5 KB

FYTE Bc. - teoretická časť -komisia

rozpis_statnice_2022_kom_1_TC.xlsx  –  12,3 KB

FYTE Bc.-praktická časť-komisia

rozpis_statnice_2022_PC.xlsx  –  11,6 KB