Vzdelávacie ciele 1. stupeň

Cieľom vzdelávacej činnosti študentov v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je prostredníctvom edukačného procesu príprava v študijnom odbore Zdravotnícke vedy v študijnom programe Fyzioterapia k výkonu samostatných činností vyžadujúcich odbornú́ erudíciu, samostatnosť̌ v prací, v rozhodovaní́, osobnej zodpovednosti vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.

Ďalšími cieľmi vzdelávacieho procesu je edukácia a nácvik samostatnosti v diagnostike a liečbe porúch pohybového aparátu a ďalších súvisiacich ochorení́ na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.

Cieľom vzdelávania je príprava fyzioterapeutov na výkon zdravotníckeho povolania. Absolvent môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Nadobudne praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.

Cieľom bakalárskeho stupňa štúdia je pripraviť študenta pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.