Prijímacie konanie- podmienky

Termín podania prihlášky: 

Bc. stupeň štúdia- ŠP Fyzioterapia, denná forma:
Bc. stupeň štúdia- ŠP Fyzioterapia, externá forma:
Bc. stupeň štúdia- ŠP Rádiologická technika, denná a externá forma:
Mgr. stupeň štúdia- ŠP Fyzioterapia,  externá forma
: Spolu s prihláškou na Bc. stupeň štúdia Fyzioterapie a Rádiologickej techniky podať prílohy:
1. životopis,
2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. stredoškolské vysvedčenia (úradne overené kópie),
4. maturitné vysvedčenie (úradne overené kópie),
5. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný nižšie v prílohách)

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia za jednotlivé ročníky 1,2,3 koncoročné známky - stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 

Spolu s prihláškou na Mgr. stupeň štúdia Fyzioterapie podať prílohy:  
1. vysokoškolský diplom prvého stupňa z odboru fyzioterapia, 
2. dodatok k diplomu (overené kópie posielajú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len  absolventi FZV),
3. vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie pošlú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia  pošlú len absolventi FZV,
4. životopis,
5. potvrdenie o ukončení Bc.štúdia a získania titl.“Bc“ ( obratom po ŠS)
6. najneskôr ku dňu zápisu na štúdium je potrebné zaslať potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium,
7. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
8. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný v prílohách nižšie )  

Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/  

Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete: 

Tlačivo - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.pdf  –  426,4 KB

Overovanie fyzických schopností-podmienky

overovanie_fyz_scopnosti.pdf  –  112,7 KB