Priebeh praktickej a teoretickej časti štátnych skúšok