Praktické schopnosti a zručnosti 2. stupeň

Absolvent 

•         komplexne ovláda opis, analýzu, vyhodnocovanie kineziologických záverov a je schopný využiť ich v kinezioterapii, 

•         ovláda systém jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky a lokomočného systému ako aj vnútorných systémov s následnou schopnosťou vyhodnocovať ich a vytvárať závery pre tvorbu kineziologických a fyzioterapeutických postupov a programov,

•         ovláda systém špeciálnych metód, techník a postupov používaných v kinezioterapii v jednotlivých klinických odboroch podľa stavu a charakteru ohrozenia, ochorenia, telesného znevýhodnenia v jednotlivých vekových obdobiach, 

•         má schopnosť posudzovať signifikantnosť svojho postupu pri terapii, vyhodnocovaní, korigovaní a aktualizovaní kineziologického a fyzioterapeutického programu, 

•         ovláda princípy aplikácie virtuálnej a robotickej rehabilitácie, telerehabilitácie, 

•         ovláda indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyzioterapeutických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, 

•         ovláda indikácie, kontraindikácie a aplikácie jednotlivých druhov a techník fyzioterapie, 

•         ovláda základy funkčnej diagnostiky, stavbu a realizáciu rehabilitačného programu z hľadiska ergoterapie, 

•         ovláda základy vedenia a analýzy bolestivých vnemov a možnosti fyzioterapeutickej intervencie pri bolestivých stavoch pohybového systému, 

•         ovláda aplikáciu metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania vo výchove k zdraviu, pozitívne ovplyvňovanie zdravotného uvedomenia klientov a sociálnych skupín, metód ich získavania pre aktívnu účasť na ochrane a upevňovaní vlastného zdravia, 

•         ovláda postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti z ohľadom na bezpečnosť pacienta, 

•         ovláda manažérsku a profesionálnu efektívnu komunikáciu a správanie sa na základe etických princípov, je schopný empatie a asertívneho správania vo vzťahu ku klientom, 

•         ovláda základy práce s informačnými technológiami v profesionálnych činnostiach, 

•         ovláda organizáciu v zdravotníctve, poisťovníctve a manažmente vo fyzioterapii, 

•         veľký dôraz sa kladie na praktickú výučbu, klinickú prax a súvislú letnú prax.