Streda, 24.11.2021

Návrh kandidátov na voľbu dekana na funkčné obdobie 2022/2026

Na základe Vnútorných predpisov Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave §7, ods.5), ods.6) Štatútu FZV UCM, §2, ods.5), ods.6) Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akademický senát FZV vyhlásil termín konania volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníckych vied na:6. december 2021 v čase od 10,00 hod do 16,30 hod v budove Fakulty zdravotníckych vied, Piešťany, Rázusova 14, v miestnosti R-03.

 Návrhy  kandidátov na voľbu  dekana na funkčné obdobie 2022/2026:

1.      Ľudovít Gašpar, prof., MUDr., CSc., poverený výkonom funkcie dekana FZV, návrh podala Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.

 Kandidát na voľbu  dekana na funkčné obdobie 2022/2026:

a.i.1.         Ľudovít Gašpar, prof., MUDr., CSc.Piešťany, 24.11.2021                                            

 PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH
 predsedníčka AS FZV UCM           

Vložil:  Vanesa Bacúšanová