Akademický senát

Akademický senát FZV je najvyšším orgánom akademickej samosprávy FZV.